ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陽-, *陽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[陽, yáng, ㄧㄤˊ] the male principle; bright, sunny; clear, lit, open
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  昜 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [ideographic] The place 阝 of the sun 昜; compare 阴,  Rank: 4,561

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阳光[yáng guāng, ㄧㄤˊ ㄍㄨㄤ, / ] sunshine, #1,888 [Add to Longdo]
太阳[tài yáng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ, / ] sun, #2,164 [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, / ] positive (electric.); sun; male principle (Taoism); Yang, opposite of 陰|阴 yin1 ☯, #2,959 [Add to Longdo]
沈阳[Shěn yáng, ㄕㄣˇ ㄧㄤˊ, / ] Shenyang prefecture level city and capital of Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China; old names include Fengtian 奉天, Shengjing 盛京 and Mukden, #3,237 [Add to Longdo]
阳性[yáng xìng, ㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] positive; masculine, #4,380 [Add to Longdo]
贵阳[Guì yáng, ㄍㄨㄟˋ ㄧㄤˊ, / ] Guiyang prefecture level city and capital of Guizhou province, #6,722 [Add to Longdo]
阳台[yáng tái, ㄧㄤˊ ㄊㄞˊ, / ] balcony; porch, #7,125 [Add to Longdo]
洛阳[Luò yáng, ㄌㄨㄛˋ ㄧㄤˊ, / ] Luoyang prefecture level city in Henan, an old capital from pre-Han times, #8,818 [Add to Longdo]
太阳能[tài yáng néng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, / ] solar energy, #8,912 [Add to Longdo]
贵阳市[Guì yáng shì, ㄍㄨㄟˋ ㄧㄤˊ ㄕˋ, / ] Guiyang prefecture level city and capital of Guizhou province, #9,333 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よう, you] (n adj) พระอาทิตย์, แสงแดด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よう, you] (n) (1) (ant [Add to Longdo]
[ように, youni] (adv) (ant [Add to Longdo]
の皮[ようのかわ, younokawa] (n) foreskin [Add to Longdo]
イオン[ようイオン, you ion] (n,adj-no) cation; positive ion [Add to Longdo]
[かげろう;ようえん, kagerou ; youen] (n) heat haze; shimmer of hot air [Add to Longdo]
音階[ようおんかい, youonkai] (n) (See 陰音階) anhemitonic pentatonic scale (pentatonic scale containing no semitones) [Add to Longdo]
[ようが, youga] (n) positive (photographic) image [Add to Longdo]
[ようき, youki] (adj-na) (1) (ant [Add to Longdo]
[ようきょく, youkyoku] (n,adj-no) anode [Add to Longdo]
極酸化[ようきょくさんか, youkyokusanka] (n,vs) anodic oxidation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に太電力を利用するのは困難である。
The sun was shining in all his splendid beauty.あふれんばかりの美しい射しであった。
Don't expose your skin to the sun for too long.あまり長い時間肌を太にさらしてはいけない。
Oh your daughter Haru-chan is very cheerful.あら、あなたのところの娘のはるちゃんはとても気ですね。 [F]
If you watch the sun setting on a warm, damp day, the moisture changes the shape of the sun.ある暖かくて湿気の多い日に太の沈むのを見れば、湿気のために太の形が変わって見える。
The sun at last broke through about noon.おひる頃やっと太が顔を出した。
You are my sunshine.きみは僕の太だ。 [M]
The bright sun was shining.きらきらする太が輝いていた。
The sunny skies of Greece.ギリシャの光に満ちた風土。
Chris followed the two and cheerfully greeted Kate.クリスは2人の後をついていって、ケイトに気に挨拶をしました。
This fact shows that the earth goes round the sun.この事実から、地球が太の周りを回っていることが分かる。
There is nothing on earth that is not affected by the sun.この世で太の影響を受けないものはない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Māui who slowed the sun.[JA] マウイは太を負かし― Barbecue (2017)
The sun.[CN] 太. Grand Hotel (1932)
The sun will shine.[CN] 太明媚. Grand Hotel (1932)
That was a diversion[JA] あれが動さ The Fate of the Furious (2017)
Towards the sunlight...[CN] 向著光... À Nous la Liberté (1931)
Māui who beat the sun so that the sun would slow down in the sky.[JA] 太が空を通るスピードを 落とさせた Barbecue (2017)
But signs are positive.[JA] しかし、兆候は性です。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
And the very second the sun starts shining, there's some kind of euphoria in people.[JA] だから空に再び 太が昇り始めると 人々の顔が たちまち輝き出す Barbecue (2017)
I get diagnosed, same time, it's all over the news in Detroit.[JA] HIV検査結果: 性 診断され 街中にニュース After Porn Ends 2 (2017)
A bird, an apple, a beast, the sun, the trees in these woods...[CN] 水果... 動物... 太... Les Visiteurs du Soir (1942)
Maybe I'm not the most pleasant man.[JA] 俺は気な人間ではないが Dragonstone (2017)
What gorgeous sunshine![CN] 多美的 Les Visiteurs du Soir (1942)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ようせい, yousei] positive+ [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よう, you] POSITIV, MAENNLICH, SONNE [Add to Longdo]
[ようこう, youkou] Sonnenschein, Sonnenstrahlen [Add to Longdo]
[ようし, youshi] Proton [Add to Longdo]
[ようせい, yousei] Positivitaet [Add to Longdo]
[ようき, youki] Jahreszeit, Wetter, Heiterkeit, Froehlichkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top