ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

邪魔

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -邪魔-, *邪魔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邪魔[xié mó, ㄒㄧㄝˊ ㄇㄛˊ, ] evil spirit, #66,777 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
邪魔[じゃま, jama] (n adj) กีดขวาง, เกะกะ, เสือก
邪魔[jama] เกะกะ, กีดขวาง

Japanese-English: EDICT Dictionary
邪魔[じゃま, jama] (adj-na,n,vs) hindrance; intrusion; (P) [Add to Longdo]
邪魔くさい;邪魔臭い[じゃまくさい, jamakusai] (exp,adj-i) troublesome; pain in the butt [Add to Longdo]
邪魔っ気;邪魔ッ気[じゃまっけ(邪魔っ気);じゃまッけ(邪魔ッ気), jamakke ( jama tsu ki ); jama tsu ke ( jama tsu ki )] (n) nuisance; obstructive (person); troublesome (person) [Add to Longdo]
邪魔[じゃまもの, jamamono] (n) someone who is a nuisance or a burden [Add to Longdo]
邪魔[じゃまもの, jamamono] (n) obstacle; hindrance [Add to Longdo]
邪魔立て[じゃまだて, jamadate] (n,vs) a hindrance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you mind if I call on you sometime?" "No, not at all."「そのうちに、あなたのところにお邪魔してもいいですか」「どうぞ、どうぞ」
"Don't disturb her. She is at work right now" he whispered.邪魔をしてはいけないよ。彼女は今、仕事中なのだから。」と彼は小声で言った。
Can I hang out here till seven?7時までここにお邪魔していていいかい?
I'm sorry to bother you, but I would like to ask you a favor.邪魔してすいませんが、お願いしたいことがあるんです。
I'm sorry to disturb you but there's a phone call for you.邪魔してすみませんが、あなたに電話がかかっています。
Thank you very much for your hospitality.邪魔しました。
I hope I'm not disturbing you?邪魔じゃないでしょうか。
I am sorry if I disturbed you.邪魔だったらすいません。
Cathy, please stay out of my way for a while.キャッシー、しばらく邪魔にならないように離れていて下さい。
Nothing could hinder Kate from using all her energy to polish her performances.ケイトが演技を磨くために注ぐ力を邪魔する物は、何もありませんでした。
We'd better try to sell or give away all these white elephants we've collected.せっかく集めたものだけど、邪魔になるばかりだから、売るなり誰かにあげた方がいい。
Move! You're in my way.そこにいると邪魔なんだよね。どいてよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whether spirits or ghosts, isn't it superhuman powers that give you human form?[CN] 是邪魔用法术变成人吗 Kuroneko (1968)
Great God, Baal.[CN] 伟大的邪魔 The Devil's Wedding Night (1973)
I'm sorry to disturb you, but Director Simms was found dead in his office earlier this morning.[JA] 私はあなたを邪魔して申し訳ありませんが、 ディレクターシムズが死んでいると発見された 彼のオフィスで今朝早く。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
The satanic challenge to an almighty God...[CN] 向全能的神发出邪魔般挑战的 Part VIII (1989)
Then there's the irritating types of wanker, the ones whose only job in life is to stop the rest of us enjoying our three score years and ten.[JA] イラつくバカもいる 他人の人生を 邪魔するしか能がない Salesmen Are Like Vampires (2017)
Hey, go back to your place.[JA] ほら 邪魔よ あっちへ行って  ()
Recite the passages... Dispel the evil.[CN] 朗读咒文,驱逐邪魔 Evil Dead II (1987)
You must be possessed to speak that way![CN] 你说这种话一定是邪魔附身了! Malicious (1973)
The liquid, it's blocking my vision.[JA] 水が視界の邪魔をしてる Life (2017)
The one to send the evil back.[CN] 是打开裂缝,把邪魔逼回去的! Evil Dead II (1987)
I don't like them. They get in the way.[JA] 苦手なんです 邪魔くさくて Absolute (2017)
Yep. Will do. Sorry about the mix up, it's a work night out.[JA] そうだな 邪魔して悪かった Sexy Rollercoasters (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
邪魔[じゃま, jama] Hindernis, Einmischung, Stoerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top