ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

通电话

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -通电话-, *通电话*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通电话[tōng diàn huà, ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to phone sb up, #19,531 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What was the meaning of that phone call?[CN] 那通电话是什么意思? Casablanca (1942)
Get the phone calls, Maggie, and order me a company car[CN] 接通电话 麦琪 还有为我定辆公司车 Pitfall (1948)
I overheard a telephone conversation a while ago... about-- about a murder-- a murder to be committed at 1 1 :1 5.[CN] 我之前碰巧听到一通电话... 关于... 关于一场谋杀的... Sorry, Wrong Number (1948)
But a clue that's so vague... it's not much more use to us than no clue at all... unless you think there's something phony about this call... and somebody's planning to murder you.[CN] 对我们来说简直算不上线索... 除非你觉得这通电话有古怪... 有人计划要杀害你 Sorry, Wrong Number (1948)
Operator, will you switch the call, please?[CN] 接线员可以帮 我接通电话吗? Ninotchka (1939)
That's the third time she's called this morning.[CN] 这是她今天早上的第三通电话 The Maltese Falcon (1941)
Did you know he reversed the charge?[CN] 你知不知道这通电话是我们付费 It Happened One Night (1934)
I came to tell you to stop phoning me a dozen times a day sending me 20 telegrams...[CN] 我是来叫你别天天 打几十通电话给我 给我发二十封电报 His Girl Friday (1940)
There was a telephone call though just a few minutes before she checked out.[CN] 在她退房前的几分钟有一通电话找她. When Strangers Marry (1944)
A Mrs. Stevenson wants to speak to you on the phone.[CN] 一位史蒂文森夫人想要和你通电话 Sorry, Wrong Number (1948)
- Phone in once a day.[CN] 每天给我一通电话 The Naked City (1948)
I thought I heard David on the phone to Phillip yesterday morning.[CN] 我以为今天上午听到戴维和菲利普通电话 Rope (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top