ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

迟缓

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迟缓-, *迟缓*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟缓[chí huǎn, ㄔˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] slow; sluggish, #17,852 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, as you might imagine, it means a lot to me to see retards portrayed on the silver screen so compassionately.[CN] 所以你大概能想像 能透过银幕看到 对迟缓儿深表同情的诠释 这对我实在意义重大 Being John Malkovich (1999)
Mr. Dawson's mental delays which raise serious questions... about his ability to properly parent.[CN] Dawson 先生的精神迟缓 可以造成很多严重的问题... 他担任父母 的能力. I Am Sam (2001)
I say everything I saw, a soft hand, a tardive hand people will talk about you for a long time, fortune?[CN] 我言我所见.柔软的手,迟缓的手 人们会长久的谈论你.财富? Fanfan (2003)
Wow. You really are great in that movie where you play that retard.[CN] 哇,电影中那个迟缓儿 你演得真是太棒了 Being John Malkovich (1999)
Your ass is as slow as I ever seen it before.[CN] 你真是前所未有的迟缓 The Color Purple (1985)
- He's just kinda slow.[CN] 她行动迟缓. 什么? Stir of Echoes (1999)
Sluggish pulse.[CN] 脉搏迟缓 Episode #2.6 (1990)
It sounds sluggish like that? - That's normal?[CN] 听起来好像行动迟缓? Ghosts of the Abyss (2003)
I have a cousin who's a retard.[CN] -我的表弟就是迟缓 Being John Malkovich (1999)
I know it's not etiquette to eat without everyone present, but a little birdie advised me that that purty friend of yours is gonna be just a little bit tardy.[CN] 我知道这不是礼仪 吃不在场的每一个人, 但一只小鸟告诉我, 俊俏你的朋友 是要去只是一点点迟缓 2001 Maniacs (2005)
I find myself dragging my feet this morning.[CN] -我站哪一边? 我今天早上发现自己行动迟缓 Mr. & Mrs. Smith (2005)
And it was so gross, it was like a - like a dead, old, gross, dead... squirrel.[CN] 动作迟缓,像个... 像个僵硬、老迈、迟缓 垂死的... 疯子 George Washington (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top