ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -貨-, *貨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[貨, huò, ㄏㄨㄛˋ] products, merchandise; goods, commodities
Radical: Decomposition: 化 (huà ㄏㄨㄚˋ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 7,678

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huò, ㄏㄨㄛˋ, / ] goods; money; commodity, #1,485 [Add to Longdo]
期货[qī huò, ㄑㄧ ㄏㄨㄛˋ, / ] futures (on goods), #2,250 [Add to Longdo]
货币[huò bì, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] currency; monetary; money, #2,417 [Add to Longdo]
货物[huò wù, ㄏㄨㄛˋ ㄨˋ, / ] goods; commodity; merchandise, #4,727 [Add to Longdo]
现货[xiàn huò, ㄒㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] actuals; actual commodities, #5,466 [Add to Longdo]
货车[huò chē, ㄏㄨㄛˋ ㄔㄜ, / ] van, #5,468 [Add to Longdo]
百货[bǎi huò, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] general merchandise, #7,279 [Add to Longdo]
货运[huò yùn, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄣˋ, / ] freight transport; cargo; transported goods, #9,506 [Add to Longdo]
通货膨胀[tōng huò péng zhàng, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄆㄥˊ ㄓㄤˋ, / ] inflation, #9,958 [Add to Longdo]
供货[gōng huò, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ, / ] to supply goods, #10,676 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かきゃく, kakyaku] (n) freight and passengers [Add to Longdo]
客船[かきゃくせん;かかくせん, kakyakusen ; kakakusen] (n) combined cargo and passenger ship [Add to Longdo]
[かざい, kazai] (n) wealth; worldly goods [Add to Longdo]
[かしゃ, kasha] (n) freight car; van; (P) [Add to Longdo]
車渡し[かしゃわたし, kashawatashi] (n) free on rail; FOR [Add to Longdo]
[かしょく, kashoku] (n) money-making [Add to Longdo]
[かもつ(P);かぶつ, kamotsu (P); kabutsu] (n) (1) cargo; freight; (2) money or assets; (P) [Add to Longdo]
物運送[かもつうんそう, kamotsuunsou] (n) freight transport [Add to Longdo]
物駅[かもつえき, kamotsueki] (n) freight depot [Add to Longdo]
物自動車[かもつじどうしゃ, kamotsujidousha] (n) truck [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Can you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?1万円札を50ペンス硬に両替してくれませんか。
Give me 20 quarters and the rest in dimes.25セント硬20枚、残りは10セント硬でください。
Do you have any quarters?25セント硬をお持ちですか。
5 dollars in quarters and a dollar in dimes.5ドル分を25セント硬で、1ドル分を10セント硬で。
Go down the street for about five minutes, and you will see the Department store to the right.5分ばかりこの道を行けば、右手にその百店があります。
IMF stands for International Monetary Fund.IMFというのは国際通基金を表している。
They sell many types of food and grocery products.あそこでは多くのタイプの食品や雑を売っている。
A cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.アテネへ向かう一隻の物船が何の痕跡も残さずに地中海で沈没した。
When a currency depreciates, that has an inflationary effect on the economy of the country of the currency.ある通の価値が下がると、その国の経済にインフレの影響をもたらす。
Here are a few coppers.ここの数枚の銅がある。
I want to change this dollar bill into ten dimes.この1ドル紙幣を10セント硬10枚にしたいのですが。
Please change this bill into coins.このお札を硬に変えて下さい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why we bought all this lovely junk. Come on.[CN] 所以我們買了這麼多可愛的舊. How to Steal a Million (1966)
Those are real talons.[CN] 那可是真價實的利爪 A Report on the Party and Guests (1966)
I don't have much, but I have hidden a bit of silver from the bandits.[JA] そんなにはないが少し銀を隠している -山賊からね Dragonstone (2017)
Cargo designation for livestock.[JA] 家畜のための物の指定。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
I need two freight cars to take the cattle to the slaughterhouse, we are getting short on fodder so I'll have to sell a few heifers.[CN] 我需要兩節車把牛拉到屠宰場, 我們的飼料不夠了,所以要賣掉一些小牛. Closely Watched Trains (1966)
Not more gold.[JA] 金はもうありません Eastwatch (2017)
- Still five gold dragons?[JA] - 竜金五枚かな? Eastwatch (2017)
? For hands of gold are always cold ?[JA] ♪ 金はいつも冷たい ♪ Dragonstone (2017)
It's new. Hit me on the head![CN] 是新奇 打我的頭 Yoyo (1965)
So that it doesn't get shaken up too much, they deliver it on carts pulled by oxen with long horns.[CN] 不能搖晃得太厲害 所以是用公牛拉的車來運輸 Pearls of the Deep (1965)
? For hands of gold are always cold ?[JA] ♪ 金はいつも冷たい ♪ Dragonstone (2017)
Imbecile![CN] 蠢! The Fearless Vampire Killers (1967)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[か, ka] GUETER, GELD [Add to Longdo]
[かへい, kahei] -Muenze, -Geld [Add to Longdo]
幣価値[かへいかち, kaheikachi] Geldwert [Add to Longdo]
[かもつ, kamotsu] Gueter, Waren, Fracht, -Last [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top