ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谢谢

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谢谢-, *谢谢*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢谢[xiè xie, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝ˙, / ] to thank; thanks, #957 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, thank you, we enjoy it.[CN] 嗯 谢谢夸奖 我们很喜欢 Funny Games (2007)
That's very nice of you, thank you.[CN] 你真好 谢谢 Funny Games (2007)
Have a good day at school.[CN] 谢谢 Stir of Echoes: The Homecoming (2007)
You know, you better write that down, 'cause your mind ain't quite home yet.[CN] 好的,谢谢 你最好写下来,你看起来魂不守舍 Stir of Echoes: The Homecoming (2007)
Fine, thanks.[CN] 很好 谢谢 Funny Games (2007)
Well, thank you. I'm sorry, I should have paid more attention.[CN] 嗯 谢谢你了 真抱歉 我本该更加小心的 Funny Games (2007)
Want a lift?[CN] 晚安 谢谢你,茉莉 Stir of Echoes: The Homecoming (2007)
Thanks to Fred and your friend for help...[CN] 谢谢弗雷德和你的朋友能过来帮忙... Funny Games (2007)
Cover charge.[CN] 谢谢 请付入场费 Stir of Echoes: The Homecoming (2007)
Thanks.[CN] 谢谢 Stir of Echoes: The Homecoming (2007)
Hi, Fred. Thanks for coming right over.[CN] 好啊 弗雷德 谢谢你过来 Funny Games (2007)
- Thank you. - Yeah. Welcome back, partner.[CN] 孩子们晚安了,谢谢你们 Stir of Echoes: The Homecoming (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top