ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

课程

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -课程-, *课程*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
课程[kè chéng, ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ, / ] course; class, #2,931 [Add to Longdo]
课程[kè chéng biǎo, ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] class timetable, #62,199 [Add to Longdo]
通识课程[tōng shí kè chéng, ㄊㄨㄥ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ, / ] general course; general education course; core course; general curriculum; general education curriculum; core curriculum [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A course in boxing.[CN] 拳击课程 Pitfall (1948)
You see, Tatyana Sergeyevna it's difficult for me to study your subject.[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}你看,塔吉娅娜·赛格耶夫娜 {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}你的课程,我学起来很困难 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
But me from now on, I'll take my education in college, or in PS-62, or I'll send $ 1.98 in stamps for "Ten Easy Lessons".[CN] ...从现在开始 我会在大学里接受学习 或者在PS -62 或者... ...我会寄1.98美元的邮票来学习入门课程 (这两句不理解 直译了见谅) Detour (1945)
Our fighting program is the best morale builder we have.[CN] 我们的拳击课程 是最能提振士气的 From Here to Eternity (1953)
Cable New York. Tell them I'm off to America.[CN] 电弦月舞蹈学校取消仑巴舞课程 Foreign Correspondent (1940)
This will count as a test. It might decide whether you pass or fail this course.[CN] 这会像考试一样算入总成绩,并会决定 你们是否能通过这门课程 Blackboard Jungle (1955)
You can take the new extension course, the one they passed last May.[CN] 就读新的额外课程 From Here to Eternity (1953)
- Forget it. You haven't finished your course.[CN] - 别想了 你的课程还没结束 'G' Men (1935)
The course is over. Will wander to far lands.[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}课程结束了,就要漫游去远方 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
I command all of you to make most of this opportunity for expensive education.[CN] 我希望你们每个人... 都能最大限度利用这个昂贵的课程 The King and I (1956)
"We finally finished our four-week course in sauces, thank goodness!"[CN] "我们终于完成了 四星期的调味料课程" Sabrina (1954)
"Soups were tough but sauces just about killed me."[CN] "煮汤已经很不容易 但调味料的课程更困难" Sabrina (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top