ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

观念

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -观念-, *观念*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
观念[guān niàn, ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] notion; thought, #1,951 [Add to Longdo]
强迫观念[qiǎng pò guān niàn, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] compelling notion; obsession [Add to Longdo]
绝对观念[jué duì guān niàn, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] absolute idea (in Hegel's philosophy) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What I can do, possibly, is to clear up a few misapprehensions... that seem to have crept into the public discussion of this movement... and revise some of the epithets applied to us... by some who have not gone as deeply into the matter as they might.[CN] 然我愿澄清公众对此组织之误解 并修正其不正确之观念 Foreign Correspondent (1940)
Some people have no sense of timing.[CN] 他的仆人发现了他 一些人没有时间观念 Quai des Orfèvres (1947)
I knew you weren't 16, but I was fool enough to believe you was straight! Who told you I wasn't straight? My loving brother-in-law?[CN] 哦,什么你观念保守,那些你说了一个夏天的胡话 A Streetcar Named Desire (1951)
Nonsense, you've got an old-fashioned idea divorces last forever.[CN] 胡说,你对离婚的旧观念 永远不会改变 His Girl Friday (1940)
No nation can progress with such ideas.[CN] 没有国家 能用这些观念来进步. The Great Dictator (1940)
Remember we said, we've always said, you and I, that moral concepts of good and evil and right and wrong don't hold for the intellectually superior.[CN] 记得我们说 我们常说 好与坏 对与错的道德观念 不适用于聪明的上等人 Rope (1948)
You're a fanatic with a set of stupid, fixed ideas![CN] 你被这些愚蠢的,固执的观念 蒙住了双眼 Night Train to Munich (1940)
- That's a matter of opinion. - They'll get you.[CN] 这是观念问题 他们会抓到你们的 Sahara (1943)
And one more thing, I think they're better than that.[CN] 这观念很难改变 Twelve O'Clock High (1949)
In other words, moral ideas have no weight with you.[CN] 换句话说道德观念 对你来说并不重要 Ninotchka (1939)
Terry is paranoiac, and has no conscience, no sense of right and wrong than that of a two year old.[CN] Terry 是一个偏执狂病患者 没有道德观念 分不出对错 和二岁小孩差不多 The Dark Mirror (1946)
This was instilled in me by Mum and Dad from the very beginning.[CN] 这是我爸妈 从小灌输给我的观念 Singin' in the Rain (1952)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top