ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

若返る

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -若返る-, *若返る*
Japanese-English: EDICT Dictionary
若返る[わかがえる, wakagaeru] (v5r,vi) to be rejuvenated; to feel young again [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Mr. Burton has found a way of feeling young again, which makes him happy.[JA] バートンさんも 若返る方法を見つけて 幸せだと思うよ Rush (2013)
Builds new pathways, keeps you young.[JA] 新しい神経回路がつながって 若返る Internal Audit (2013)
You ain't getting any younger![JA] 若返るのでも待ってるのか? Grudge Match (2013)
Madame Lafayette swore it took ten years off her face.[JA] ラファイエット夫人が 顔が十歳は若返ると太鼓判をね The Dead (2013)
To be young, detective.[JA] 若返るんです Fountain of Youth (2014)
The chance to be young again and yet retain selected memories.[JA] 若返る事 更にいい記憶を持ち続ける事 The World's End (2013)
If coming here makes you feel young, then you tell this kid to bring you here every day.[JA] ここに来て若返ると感じるなら 毎日ここに来ると この子に言え Transformers: Age of Extinction (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top