ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胚-, *胚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[胚, pēi, ㄆㄟ] embryo; an unfinished thing
Radical: Decomposition: 丕 (pī ㄆㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh,  Rank: 2,928

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pēi, ㄆㄟ, ] fetus, #16,167 [Add to Longdo]
[pēi tāi, ㄆㄟ ㄊㄞ, ] embryo, #10,690 [Add to Longdo]
胎学[pēi tāi xué, ㄆㄟ ㄊㄞ ㄒㄩㄝˊ, / ] embryology, #75,828 [Add to Longdo]
[pēi céng, ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] germ layer; layer of tissue in embryology, #95,985 [Add to Longdo]
[wài pēi céng, ㄨㄞˋ ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] ectoderm (cell lineage in embryology), #100,818 [Add to Longdo]
[pēi zhū, ㄆㄟ ㄓㄨ, ] ovule, #107,906 [Add to Longdo]
[zhōng pēi céng, ㄓㄨㄥ ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] mesoderm (cell lineage in embryology), #111,424 [Add to Longdo]
[nèi pēi céng, ㄋㄟˋ ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] endoderm (cell lineage in embryology), #166,395 [Add to Longdo]
胎发生[pēi tāi fā shēng, ㄆㄟ ㄊㄞ ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] embryogenesis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はい, hai] (n) embryo (zoological or botanical); germ (e.g. wheat germ) [Add to Longdo]
芽;はい芽[はいが, haiga] (n) embryo bud; germ [Add to Longdo]
芽米[はいがまい, haigamai] (n) milled rice with embryo buds; rice with the germ; rice polished to remove the bran but not the germ [Add to Longdo]
幹細胞[はいかんさいぼう, haikansaibou] (n) embryonic stem cell [Add to Longdo]
[はいし, haishi] (n,adj-no) embryo [Add to Longdo]
[はいしゅ, haishu] (n,adj-no) ovule [Add to Longdo]
[はいせい, haisei] (adj-na) embryonic; embryonal [Add to Longdo]
性幹細胞[はいせいかんさいぼう, haiseikansaibou] (n) embryonic stem cell; ES [Add to Longdo]
[はいたい, haitai] (n,vs) germination; pregnancy [Add to Longdo]
[はいにゅう, hainyuu] (n) albumen (of a seed, esp. the endosperm) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The embryos.[JA]  The Augments (2004)
Yes. I used that process on my subject embryos that I implanted.[JA] 移植するに それをやった A Better Human Being (2012)
I'll get out there and get those gorillas your money's worth.[CN] 我會走出去,讓那些下流們覺得自己花錢花的值得 Applause (1929)
We know you can get to the embryos. Give us what we came for.[JA] お前がにアクセスできることは知っている 我々がここに来た目的のものを The Augments (2004)
All vertebrate embryos are inherently female, anyway.[JA] 脊椎動物のは遺伝的には すべて雌で─ Jurassic Park (1993)
He's a cad[CN] 坏 Lady and the Tramp (1955)
An atomic blast could provide it with enough energy to grow into a gigantic supercolony.[CN] 一个原子细胞可以 提供给他们足够能量 长成巨大的超级物体. The Andromeda Strain (1971)
You're a fine-looking girl.[CN] 你是个美人 From Russia with Love (1963)
Do you know what he's doing with the embryos?[JA] 彼がに何をしたか知っているか? The Augments (2004)
On delivery, $50,000 more for each viable embryo.[JA] 15種の1つにつき さらに5万ドル Jurassic Park (1993)
That's $1.5 million if you get all 15 species off the island. I'll get them all. Remember, viable embryos.[JA] 合計で150万ドル 冷凍されて生きてるだぞ Jurassic Park (1993)
You creep![CN] 下流 Taxi Girl (1977)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top