ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -罷-, *罷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[罷, bà, ㄅㄚˋ] to cease, to finish, to stop, to quit
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  能 (néng ㄋㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] Stuck in a net 罒, unable 能 to leave,  Rank: 7,866

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄅㄚˋ, / ] to stop; cease; dismiss; suspend; to quit; to finish, #5,598 [Add to Longdo]
[ba, ㄅㄚ˙, / ] (final particle, same as 吧), #5,598 [Add to Longdo]
罢了[bà le, ㄅㄚˋ ㄌㄜ˙, / ] a modal particle indicating (that's all, only, nothing much), #5,726 [Add to Longdo]
罢了[bà liǎo, ㄅㄚˋ ㄌㄧㄠˇ, / ] a modal particle indicating (don't mind it, ok), #5,726 [Add to Longdo]
罢工[bà gōng, ㄅㄚˋ ㄍㄨㄥ, / ] strike; go on strike, #9,185 [Add to Longdo]
罢免[bà miǎn, ㄅㄚˋ ㄇㄧㄢˇ, / ] recall, #15,934 [Add to Longdo]
罢休[bà xiū, ㄅㄚˋ ㄒㄧㄡ, / ] to give up; to abandon (a goal etc); to let sth go; forget it; let the matter drop, #25,622 [Add to Longdo]
罢手[bà shǒu, ㄅㄚˋ ㄕㄡˇ, / ] give up, #40,842 [Add to Longdo]
罢课[bà kè, ㄅㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] student's strike, #54,206 [Add to Longdo]
罢官[bà guān, ㄅㄚˋ ㄍㄨㄢ, / ] dismiss from office, #55,827 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
めさせる[やめさせる, yamesaseru] (v1) to fire (from job); to discharge [Add to Longdo]
[まかり, makari] (n) emphatic verbal prefix [Add to Longdo]
り越す[まかりこす, makarikosu] (v5s,vi) to visit; to call on [Add to Longdo]
り間違う[まかりまちがう, makarimachigau] (v5u,vi) to go wrong; to turn for the worse [Add to Longdo]
り間違えば[まかりまちがえば, makarimachigaeba] (n) if things go wrong; if the worst happens [Add to Longdo]
り出る[まかりでる, makarideru] (v1,vi) to leave; to withdraw; to appear before [Add to Longdo]
り成らぬ;りならぬ[まかりならぬ, makarinaranu] (exp) (uk) not be allowed; must not [Add to Longdo]
り通る[まかりとおる, makaritooru] (v5r,vi) to go by; to let pass; to get away with; to let slide; to overlook [Add to Longdo]
[ひかん, hikan] (n) (arch) removal from office [Add to Longdo]
[ひぎょう, higyou] (n) strike; walkout [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The scandal could lead to the firing of some senior officials.このスキャンダルで一部の高官が免される可能性がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bravo, but in case you haven't realized it. You two are out of a job.[JA] 素晴らしい だが忘れてる様だが 君等は免されてる Spectre (2015)
When... do you plan to stop?[CN] 到底... 幾時才肯休? Fei xia xiao bai long (1968)
Pity prompts you.[CN] - 憐憫之心 The Tomb of Ligeia (1964)
In fact I simply don't know much about the way of the world.[CN] 其實我不過是 不懂得人情世故 Threshold of Spring (1963)
You just don't want to tell us.[CN] 288)}你只是不想說了. Moderato cantabile (1960)
I think you all understand[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}我想你們大家都明白 Dai lü nian hua (1957)
Sure, invest in factories - strikes, unions, medical benefits...[CN] 當然,投資建廠: 可工,工會,醫療補貼這些事兒, Hands Over the City (1963)
It won't stain. It's only sugar and milk.[CN] 不會留下污漬的,不過是糖和奶油 À Nous la Liberté (1931)
If he does not give up his emergency powers... after the destruction of Grievous... then he should be removed from office.[JA] グリーヴァスを倒した後も 権力を手放さなければ 議長を 免すべきだ Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
The way I feel, I don't know if I'll ever write again.[CN] 只是我的感覺了 我都不知道我是不是還會再寫作 La Notte (1961)
There are 12 of us Russians on the force.[JA] 我々の12人は 警察を免されたロシア人です Mors Praematura (2013)
To promote me.[CN] 激勵我 Courage for Every Day (1964)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひ, hi] BEENDEN, ZURUECKZIEHEN [Add to Longdo]
[ひめん, himen] Absetzung [Add to Longdo]
[ひぎょう, higyou] -Streik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top