ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

网店

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -网店-, *网店*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
网店[wǎng diàn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] online shop [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Because... we have more fun on our own roam-abouts.[CN] - 因为... 我们有更多的乐趣在我们自己的 漫游 - 网店 Loverboy (2005)
Oh, your books from Amazon came in today. They only sent two.[CN] (亚马逊网店寄来了你的书 只寄了两本) Not Safe for Work (2014)
Hey, hey, where'd you get those shoes, Losers "R" Us?[CN] 你从哪里买到这些鞋子的 {\fn方正黑体简体\fs18\b1\bord1\shad1\3cH2F2F2F}网店 Grown Ups 2 (2013)
- [Shop Sounds Continue][CN] - [网店声音继续] Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood (1996)
I got good grades, I when home for Christmas, I had a fricking etsy store![CN] 我成绩好 回家过圣诞 还有个工艺品网店! The World Has Turned and Left Me Here (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top