ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

緩い

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -緩い-, *緩い*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
緩い[ゆるい, yurui] (adj) หลวม, หย่อน, ไม่เข้มงวด, ช้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩い[ゆるい, yurui] (adj-i) (1) loose; (2) lenient; lax; (3) gentle (curve, slope, etc.); (4) slow; weak; (5) soft; not firm; (P) [Add to Longdo]
緩いカーブ[ゆるいカーブ, yurui ka-bu] (n) gentle curve [Add to Longdo]
緩い規則[ゆるいきそく, yuruikisoku] (n) lenient regulations [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This shirt is a little bit loose.このシャツは少し緩いです。
This button is loose.このボタンは緩い
These shoes are a little loose.この靴は少し緩い
Meg's shoes are a little loose.メグの靴は少し緩い
Check all the loose knots and fasten them tight.緩い結び目をすべて点検してしっかりしめなさい。
My pants are very loose because I've lost much weight.体重がずいぶん減ったのでズボンがとても緩い
The road descends slowly.道は緩い下り坂になっている。
Japan's ODA largely consists of concessionary yen credit repayable in 30 years, carrying an interest rate of 2% or so.日本のODAは返済期間30年、利率2%前後という条件の緩い円借款が大部分を占める。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But private air travel is far less regulated.[JA] だが 私的な旅行なら 規制は緩い We Are Everyone (2013)
Then you have two loose ends to take care of.[JA] 次に、 2を持っている 緩いはの世話をするために終了します。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2014)
Which is the Patriot Act, enacted in the wake of 9/11...[JA] 以前の基準に比べて緩い範囲で 小さな理由や少しの疑いであっても Citizenfour (2014)
Mine-Strike's still loose.[JA] - 掘削部がまだ緩い Avatar (2009)
And I'm only saying "believe" to sound modest, because, sweet Sam Houston, I did it.[JA] 「確信」では手緩いな 偉業を成し遂げたんだ The Hawking Excitation (2012)
Stay loose.[JA] 緩いとどまる。 Transformers: Dark of the Moon (2011)
Fucking rip-off, look the claws are all loose.[JA] 外れたわ 爪が緩いのよ London to Brighton (2006)
And we would make sure that she was not welcome in England, or Germany, or France, or Italy, or even all-forgiving Scandinavia.[JA] 英国にも入国できなくなる ドイツも フランスも イタリアも 規制の緩いスカンジナビア圏も Representative Brody (2011)
You wanna play soft ball spy games, go join the germans or the french.[JA] 緩いスパイ戦ならドイツ人 フランス人と Marine One (2011)
Corruption, loose legislation. You're a military lab and want obscurity?[JA] 腐敗 緩い法律 秘密軍事 研究所には Spectral (2016)
We got aliens on the loose.[JA] 私たちは、緩い上のエイリアンを得ました。 Independence Day: Resurgence (2016)
Her location is in a file on a low-security GCHQ archive server.[JA] 彼女の場所は警備が手緩い GCHQの文書局サーバーのファイルの中だ MI-5 (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
緩い[ゆるい, yurui] -lose, -locker, nachsichtig, -mild, -langsam [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top