ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

緊急

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -緊急-, *緊急*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧急[jǐn jí, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ, / ] urgent, #2,803 [Add to Longdo]
紧急事件[jǐn jí shì jiàn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] emergency [Add to Longdo]
紧急危害[jǐn jí wēi hài, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄨㄟ ㄏㄞˋ, / ] emergency risk [Add to Longdo]
紧急应变[jǐn jí yīng biàn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] emergency management [Add to Longdo]
紧急状态[jǐn jí zhuàng tài, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, / ] state of emergency [Add to Longdo]
联邦紧急措施署[lián bāng jǐn jí cuò shī shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ ㄕㄨˇ, / ] Federal Emergency Management Agency; FEMA [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
緊急[きんきゅう, kinkyuu] (adj-na,n,adj-no) urgent; pressing; emergency; (P) [Add to Longdo]
緊急シート[きんきゅうシート, kinkyuu shi-to] (n) emergency blanket [Add to Longdo]
緊急医療チーム[きんきゅういりょうチーム, kinkyuuiryou chi-mu] (n) emergency medical assistance team; EMAT [Add to Longdo]
緊急援助[きんきゅうえんじょ, kinkyuuenjo] (n) emergency aid (e.g. disaster relief); humanitarian aid [Add to Longdo]
緊急火山情報[きんきゅうかざんじょうほう, kinkyuukazanjouhou] (n) emergency volcanic alert (e.g. an eruption warning); urgent information on volcanic activity [Add to Longdo]
緊急会議[きんきゅうかいぎ, kinkyuukaigi] (n) emergency meeting; urgent meeting; emergency session; emergency conference [Add to Longdo]
緊急救命室[きんきゅうきゅうめいしつ, kinkyuukyuumeishitsu] (n) emergency room; ER; casualty department [Add to Longdo]
緊急雇用対策[きんきゅうこようたいさく, kinkyuukoyoutaisaku] (n) emergency employment measures; emergency job-creating measures [Add to Longdo]
緊急事態[きんきゅうじたい, kinkyuujitai] (n) state of emergency [Add to Longdo]
緊急[きんきゅうじ, kinkyuuji] (n,adj-no) emergency [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There is an urgent message for you.あなたに緊急の伝言が入っています。
We have no other alternative but to swap horses midstream and inject a fresh atmosphere and new ideas into our organization.この緊急な事態において、人事や制度を改革し、清新な雰囲気と新しい観念を、われわれの組織の中に注入する以外に方策はない。
The journalist was calm even in an emergency.その記者は緊急事態のときでも落ち着いていた。
All of the money is reserved for emergencies.その金の全ては緊急事態のために取っておかれる。
Then, please give him this note. This is urgent.それじゃあこのメモを渡してください。緊急です。
You can always count on him in any emergency.どのような緊急事態の時でも彼は当てに出来る。
NYNEX, is this an emergency?ナイネックスです。緊急の用件ですか。
Paula was called away on urgent business.ポーラは緊急の用事で呼び出された。
It there's anything urgent, you can get in touch with me.もし緊急なことがあれば、私に連絡して下さい。
Thousands of lives will be at stake if emergency food does not arrive there within a few days.もし緊急用食料が数日中にそこに到達しなければ、何千人もの命が危険になるだろう。
The question before us is an urgent one.我々の直面している問題は緊急のものだ。
We have some pressing problems to solve.解決しなければならぬいくつかの緊急問題がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an emergency,[JA] 緊急事態だ The Flag House (2017)
Mm-hm. You want to see him right away. Terribly urgent.[CN] 你想要立即見他,非常緊急 是有關生死的大事 North by Northwest (1959)
Says it's urgent.[JA] それが緊急だと言います。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
It's kind of an emergency.[JA] 緊急事態なの Find This Thing We Need To (2017)
The officer says it's urgent.[CN] 總部的人說是緊急事件 The Train (1964)
I had an urgent call.[CN] 我收到緊急電話. How to Steal a Million (1966)
Initiating emergency course correction and manual retrieval.[JA] 緊急時の衝突回避と 手動でのカプセル確保を開始 Life (2017)
911. What is your emergency?[JA] あなたの緊急事態は何ですか? 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
It's a matter of the utmost urgency.[CN] 是非常緊急的事 The Uninvited (1944)
I submit most urgently that instead of standing out to sea we move north along the French coast.[CN] 我覺得更緊急的不是出海 而是在法國海岸線邊航行 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
It's urgent.[JA] 緊急なんです Imminent Risk (2017)
- No, no, no, there is a big fucking hurry indeed.[JA] いいえ 緊急を要します Smell the Weakness (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
緊急[きんきゅうど, kinkyuudo] severity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
緊急[きんきゅう, kinkyuu] dringend, dringlich, -eilig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top