ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -組-, *組*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[組, zǔ, ㄗㄨˇ] to form, to assemble; section, department
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  且 (qiě ㄑㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 5,916

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄗㄨˇ, / ] to form; compose; make up; group; to organize; cord, #298 [Add to Longdo]
组织[zǔ zhī, ㄗㄨˇ ㄓ, / ] to organize; organization; organized system; nerve; tissue, #262 [Add to Longdo]
组成[zǔ chéng, ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, / ] component; part; element; constitute; make up, #1,293 [Add to Longdo]
小组[xiǎo zǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄗㄨˇ, / ] a group, #1,663 [Add to Longdo]
组合[zǔ hé, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ, / ] to assemble; combination; combinatorial, #1,926 [Add to Longdo]
重组[chóng zǔ, ㄔㄨㄥˊ ㄗㄨˇ, / ] reorganize; recombine, #3,005 [Add to Longdo]
组建[zǔ jiàn, ㄗㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] organize; set up; establish, #3,969 [Add to Longdo]
机组[jī zǔ, ㄐㄧ ㄗㄨˇ, / ] flight crew (on a plane), #6,677 [Add to Longdo]
组长[zǔ zhǎng, ㄗㄨˇ ㄓㄤˇ, / ] group leader, #6,884 [Add to Longdo]
分组[fēn zǔ, ㄈㄣ ㄗㄨˇ, / ] to divide into groups; subgroup, #8,394 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
み付け[くみつけ, kumitsuke] (vt) ประกอบชิ้นส่วน
み立て[くみたて, kumitate] (n) การประกอบชิ้นส่วน
[くみあい, kumiai] (n) กลุ่ม,สมาคม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
み方[くみかた, kumikata] Thai: วิธีประกบ
[くむ, kumu] Thai: ร่วมมือ
[くむ, kumu] Thai: จัด
[くむ, kumu] Thai: กอดอก
み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: สอดเข้าไป English: to insert
み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: แทรก(ในการพิมพ์) English: to cut in (printing)
み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: ประกอบไปด้วย English: to include
み立てる[くみたてる, kumitateru] Thai: ก่อขึ้นมา English: to set up
み立てる[くみたてる, kumitateru] Thai: ประกอบ(ชิ้นส่วน) English: to assemble

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);み(P)[くみ, kumi] (n) (1) (pronounced ぐみ as a suffix) set (of items); (2) group (of people); class (of students); company (esp. construction); family (i.e. mafia); team; (3) typesetting; composition; (P) [Add to Longdo]
になる[くみになる, kumininaru] (exp,v5r) to join forces with; to cooperate with [Add to Longdo]
み下[くみした, kumishita] (n) subordinate (member of a group) [Add to Longdo]
み合う[くみあう, kumiau] (v5u,vi) to form a partnership or association; to join together; to grapple with [Add to Longdo]
み合す;合す;み合わす[くみあわす, kumiawasu] (v5s) (See み合わせる) to combine; to join together; to join up; to dovetail together [Add to Longdo]
み合わさる[くみあわさる, kumiawasaru] (v5r,vi) (See み合わせる) to interlace; to fit together; to combine; to mingle [Add to Longdo]
み合わせ(P);合せ(P);合わせ(P);み合せ[くみあわせ, kumiawase] (n) combination; (P) [Add to Longdo]
み合わせる(P);合わせる;み合せる;合せる[くみあわせる, kumiawaseru] (v1,vt) to join together; to combine; to join up; (P) [Add to Longdo]
み合わせ回路;合せ回路[くみあわせかいろ, kumiawasekairo] (n) {comp} combinational circuit [Add to Longdo]
み合わせ錠[くみあわせじょう, kumiawasejou] (n) combination lock [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.「労働合に加わらないくらいなら、くびになるほうがいい」と不満をいだいている労働者はいった。
A watchman sat with his legs crossed.1人の警備員が脚をんで座っていた。
A pair of gloves.の手袋。
A pair of gloves was left in the taxi.の手袋が、タクシーの中に忘れてあった。
A gang of three robbed the bank in broad daylight.3人みが白昼その銀行を襲った。
The two classes were brought together into a larger class.2つのは合併されて大人数のクラスになった。
Three men menaced him with knives.3人の男が彼をナイフで脅した。
Five pitchers are to take the mound in rotation.5人の選手でローテーションをんだ。
In case it rains tomorrow, we should make another arrangement.あす雨の場合は別の日程をまなくちゃ。
What's your favourite television program?あなたのお気に入りのテレビ番は何ですか。
What is your favorite TV program?あなたの好きなテレビ番は何ですか。
Who sings the best of all the boys in your class?あなたのでどの子が一番歌がうまいですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You lay down during the intermisson and I'll give you a couple of shots.[CN] 你可以在中場休息的時候躺一會兒,我會給你拍照片 Applause (1929)
- Am I paid to associate with you, too?[JA] - お前とむのもか 新米? He Walked by Night (1948)
The Californian and Mexican police have abandoned their theory that Emmet Myers is connected with the disappearance of Gilbert Bowen and Roy Collins.[JA] 番を中断し ニュース速報です カリフォルニアならびに メキシコの警察は... 中部カリフォルニアの住民である... The Hitch-Hiker (1953)
Attention. Captain to crew, attention.[JA] 注目 艦長から乗員へ告ぐ Forbidden Planet (1956)
Compound transmission of the pandemonium with percussion and spasmodic frantic disintegration![JA] 織ピクピク症に ガタガタ症も併発 Pinocchio (1940)
- Starboard battery, ready! - Starboard battery, ready![CN] 右舷炮那邊準備 右舷炮那邊準備 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Peterson says he wants a financial statement before he can give me my loan.[JA] ウイルか ローンをむには... 資産報告書が要るって D.O.A. (1949)
Subtitles downloaded from Podnapisi.NET[CN] 37.2℃字幕 @CFA Applause (1929)
What about this letter?[JA] 全て彼が仕んだの D.O.A. (1949)
- Check your foresheets! - Starboard battery, reload![CN] 檢查帆腳索 右舷炮那邊 重載一次 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Port battery, ready![CN] 艙口炮準備 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
- We've been struck out.[JA] 私達って 負けみなのよ Detour (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[くみ, kumi] set [Add to Longdo]
み込み[くみこみ, kumikomi] built-in, cut-in (printing), insert, include [Add to Longdo]
み込みコマンド[くみこみコマンド, kumikomi komando] built-in command [Add to Longdo]
み込み関数[くみこみかんすう, kumikomikansuu] built-in function [Add to Longdo]
合せ[くみあわせ, kumiawase] combination [Add to Longdo]
合せ回路[くみあわせかいろ, kumiawasekairo] combinational circuit [Add to Longdo]
合せ条件[くみあわせじょうけん, kumiawasejouken] combined condition [Add to Longdo]
込み[くみこみ, kumikomi] built-in, predefined, intrinsic [Add to Longdo]
始端[くみしたん, kumishitan] first character position of line [Add to Longdo]
終端[くみしゅうたん, kumishuutan] last character position of line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くみ, kumi] Gruppe, Mannschaft, Klasse, Bande [Add to Longdo]
み合わせる[くみあわせる, kumiawaseru] zusammensetzen [Add to Longdo]
み合わせ錠[くみあわせじょう, kumiawasejou] Zahlenschloss [Add to Longdo]
み立て[くみたて, kumitate] _Bau, Konstruktion, Struktur [Add to Longdo]
[くむ, kumu] zusammensetzen [Add to Longdo]
[そせい, sosei] Zusammensetzung, Komposition [Add to Longdo]
[そしき, soshiki] Organisation, Struktur, System [Add to Longdo]
[そかく, sokaku] Kabinettsbildung, Regierungsbildung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top