ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -砷-, *砷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[砷, shēn, ㄕㄣ] arsenic
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  申 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] mineral,  Rank: 4,452

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn, ㄕㄣ, ] arsenic As, metalloid, atomic number 33, #22,085 [Add to Longdo]
二甲基[èr jiǎ jī shēn suān, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, ] dimethylarsenic acid (CH3)2AsO2H; cacodylic acid [Add to Longdo]
[yà shēn, ㄧㄚˋ ㄕㄣ, / ] arsenous [Add to Longdo]
[yà shēn suān, ㄧㄚˋ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, / ] arsenous acid [Add to Longdo]
化氢[shēn huà qīng, ㄕㄣ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] arsine [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The coffee Marina almost drank on the set, I had it analyzed.[CN] 咖啡,我化验了 里面含有  The Mirror Crack'd (1980)
We move down here, and you've found our poison: arsenic.[CN] 往下能找到我们的毒药 - Evolution (2001)
Poisoningforarsenic.[CN] 中毒。 Flowers in the Attic (1987)
The ethna bromide induces asphyxia, but in order to delay the erodent action of the exnide,[CN] 溴化能造成窒息 但是为了降低化物的腐蚀性 Monsieur Verdoux (1947)
In an hour, the action of the exnide takes place.[CN] 一小时内,化物会起作用 Monsieur Verdoux (1947)
PCBs, selenium, titanium, arsenic. The percentages look right.[CN] 化学毒素,硒,钛, Point Break (1991)
Selenium, titanium, arsenic.[CN] 硒,钛, Point Break (1991)
Despite pollution problems and recent scares over arsenic poisoning, neither Chile nor the world could afford to shut down Chuquicamata.[CN] 虽然有些污染问题,而且最近人们又担心中毒, 但无论是智利,还是世界,都无法承受Chuquicamata关闭带来的后果。 Full Circle with Michael Palin (1997)
Exnide, ethna bromide and something else.[CN] 化物,溴化, 还有一个什么 Monsieur Verdoux (1947)
This stuff's basically arsenic mixed with antifreeze.[CN] 这玩意儿是的而且有防冻剂. Fidelity (2004)
In small quantities he/she doesn't have flavor neither scent.[CN] 少量的,没有不闻的味道。 Flowers in the Attic (1987)
- Yes, arsenic poisoning.[CN] 是的,中毒 The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top