ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -盛-, *盛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[盛, shèng, ㄕㄥˋ] abundant, flourishing; to contain; to fill
Radical: Decomposition: 成 (chéng ㄔㄥˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] dish,  Rank: 1,142

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng, ㄔㄥˊ, ] to hold; contain; to ladle; pick up with a utensil, #2,997 [Add to Longdo]
[shèng, ㄕㄥˋ, ] flourishing; vigorous; magnificent; extensively; surname Sheng, #2,997 [Add to Longdo]
[shèng dà, ㄕㄥˋ ㄉㄚˋ, ] grand; majestic; magnificent; Shanda Entertainment (PRC computer game company), #5,590 [Add to Longdo]
[Huá shèng dùn, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Washington (name); George Washington (1732-1799), first US president; Washington State; Washington D.C. (US federal capital), #5,903 [Add to Longdo]
[wàng shèng, ㄨㄤˋ ㄕㄥˋ, ] vigorous; exuberant, #8,372 [Add to Longdo]
[shèng huì, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] pageant; distinguished meeting, #10,044 [Add to Longdo]
[shèng diǎn, ㄕㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, ] majestic pomp; grand ceremony, #10,852 [Add to Longdo]
[shèng yàn, ㄕㄥˋ ㄧㄢˋ, ] feast, #11,690 [Add to Longdo]
[shèng xíng, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, ] in fashion; prevalent, #13,669 [Add to Longdo]
[shèng kāi, ㄕㄥˋ ㄎㄞ, / ] blooming; in full flower, #14,667 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
り込む[もりこむ, morikomu] รวม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
り上がる[もりあがる, moriagaru] Thai: ครื้นเครง English: to rouse
[もる, moru] Thai: ตัก(ข้าว) English: to serve
[もる, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もり, mori] (n,suf) (1) (ざかり when used as a suffix) peak (e.g. of cherry blossom season); height (e.g. of summer); (2) prime (of one's life); one's best days; (3) rutting; being in heat; (P) [Add to Longdo]
[もり, mori] (n) (1) serving (of food); helping; (2) (abbr) soba served in a shallow steaming basket [Add to Longdo]
りが付く;りがつく[さかりがつく, sakarigatsuku] (exp,v5k) to rut; to get on heat [Add to Longdo]
りそば;り蕎麦[もりそば, morisoba] (n) (uk) chilled soba served on a dish (often on a wicker basket or in a shallow steaming basket) with dipping sauce [Add to Longdo]
り塩;[もりじお, morijio] (n) placing salt by the entrance to one's establishment to bring good luck; such piles of salt [Add to Longdo]
り花[もりばな, moribana] (n) flower arrangement in a built-up style [Add to Longdo]
り菓子[もりがし, morigashi] (n) cakes heaped in a container for a shrine offering [Add to Longdo]
り合わせ[もりあわせ, moriawase] (n) combination platter [Add to Longdo]
り合わせる[もりあわせる, moriawaseru] (v1) to heap with; to assort [Add to Longdo]
り込む[もりこむ, morikomu] (v5m,vt) to incorporate; to include; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If there are too many irons in the fire in too short a time, good strategy cannot result.あまりにも短時間に、あまりにもたくさんのことをり込むと、よい戦術は生れない。
Strawberries are now in season.いちごは今が出りです。
We're counting on you to be the life of the party. It'll bomb if you don't come.おいおい、一枚看板のお前が来れないんじゃ、今日の合コンり上がらないよ。
The game added to the fun.ゲームで一段とり上がった。
The most popular sport in this country.この国でもっともんなスポーツ。
This ruler has the scale in millimeters.この定規にはミリメートルの目りがある。
This fashion has had its day.この流行もかつては全期があった。
Watermelons are in season now.スイカは今が出りだ。
That group is presently very active.そのグループは現在んに活動している。
The singer was at his best in that song.その歌手はあの曲で最期にあった。
The singer was at his best in that song.その歌手はその歌のときが全でした。
The brave fireman rescued a boy from the burning house.その消防夫は勇敢にも燃える家から赤ん坊を救った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Love is a flower that blooms[CN] 爱情就像是开的花朵 The 39 Steps (1935)
Order a mass for him and hold a wake.[JA] お祈りをしてもらってから ご馳走で大にやろうよ Tikhiy Don (1957)
I thought maybe I might be poisoned.[JA] 私に毒がられてるかも He Walked by Night (1948)
Still, the approaching autumn leads the way for the coming winter,[CN] 然而夏已过秋风乍起 很快瑟瑟寒凉的季节来临 Taki no shiraito (1933)
It's impossible my sister could think of Heathcliff... as anything but a surly, dressed-up beggar, a lout and a boor.[CN] 我姊妹不可能想希斯克利夫 决不可能像这个妆打扮的 粗野的乞丐 Wuthering Heights (1939)
Well, it would make things simpler for us.[CN] 华顿那边已经没耐心了 The Whole Town's Talking (1935)
The front is 150 miles away.[JA] 奴等が勢力をり返すんだ Tikhiy Don (1957)
Professor, lots of music![JA] 音楽だ 大に頼むぞ Pinocchio (1940)
- DCPD.[CN] -华顿警察局 Bullet to the Head (2012)
Well, it must have been a very warm discussion.[JA] さぞり上がってた でしょうね Kansas City Confidential (1952)
Bus leaving for Savannah, Charleston, Columbia, Greensboro, Richmond Washington, Baltimore, Philadelphia, New York....[CN] 车子要开了 开往萨凡纳 查尔斯顿 哥伦比亚 格林斯博罗 里士满 华顿 巴尔的摩 费城 纽约 It Happened One Night (1934)
Washington sent me down here to clean this thing up, and I'm going to do it.[CN] 华顿方面派我来收拾残局 我就要按我的方法来办这事 The Whole Town's Talking (1935)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もる, moru] gedeihen, bluehen [Add to Longdo]
[もる, moru] fuellen, aufhaeufen [Add to Longdo]
[さかん, sakan] lebhaft, gedeihend, bluehend [Add to Longdo]
[せいだい, seidai] bluehend, prachtvoll, grossartig [Add to Longdo]
[せいすい, seisui] Aufstieg_und_Fall, Schicksal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top