ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

瓦砾

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瓦砾-, *瓦砾*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瓦砾[wǎ lì, ㄨㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] rubble; debris, #37,593 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The air and ground attacks were badly coordinated, giving the Germans time to swarm into the rubble - ideal cover for defence.[CN] 空中和地面进攻协调得很差 给德国人时间涌入瓦砾堆... 防御的理想隐蔽场所 Tough Old Gut: Italy - November 1942-June 1944 (1974)
But they cannot pay if Germany remains a heap of rubble, or if the country is dismembered, as some wish.[CN] 但如果德国一直是一堆瓦砾 或象一些人希望 的那样 整个国家被肢解了,他们也无法赔偿 Reckoning: 1945... and After (1974)
When it fell, the troops entered a bomb-cratered town choked with rubble.[CN] 当它陷落后,(盟军)部队进入的是 一个被瓦砾堵塞的 到处是炸弹坑的城镇 Morning: June-August 1944 (1974)
It's just too damned much, the sirens, the all night fires, the explosions, the rubble, the civilian death lists all over again ghastly.[CN] 真是受够了 刺耳的空袭警报和彻夜的大火 巨大的爆炸、满地的瓦砾 Part X (1989)
Rubble was flying everywhere[CN] 瓦砾到处飞散 Interrogation (1989)
As the Allied bombing intensified, more and more German cities were reduced to rubble.[CN] 随着盟军的轰炸加剧, 越来越多的德国城市被炸成一片瓦砾 Pincers: August 1944-March 1945 (1974)
(narrator) For 76 mornings, rescue squads dug through rubble, searching for survivors.[CN] 连着76个早晨, 救援队在瓦砾里挖掘,搜寻幸存者 Alone: May 1940-May 1941 (1973)
On February 15th, 1944, over 200 Allied bombers pounded the monastery into rubble.[CN] 1944年2月15日, 超过200架盟军轰炸机 把修道院炸成一片瓦砾 Tough Old Gut: Italy - November 1942-June 1944 (1974)
It's burned down now.[CN] 现在已经烧成了瓦砾 Part XII (1989)
On those mornings, you thought, "Another two weeks of this and there'll be nothing around here but rubble."[CN] 在那些早晨,你觉得, "这(种轰炸)再来个两星期" 这里除了瓦砾就啥都不会有了" Alone: May 1940-May 1941 (1973)
Surrounded, invested, neutralized, burning down to ash and rubble.[CN] 它已经是一座被困死的孤城了 早就化为了尘土瓦砾 Part IV (1988)
Warsaw was reduced to rubble.[CN] 华沙被炸成一片瓦砾 Distant War: September 1939-May 1940 (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top