ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

理解

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -理解-, *理解*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理解[lǐ jiě, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, ] to comprehend; understanding; comprehension; to understand, #1,137 [Add to Longdo]
理解[lǐ jiě lì, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄌㄧˋ, ] understand; ability to grasp ideas, #48,297 [Add to Longdo]
加深理解[jiā shēn lǐ jiě, ㄐㄧㄚ ㄕㄣ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, ] to get a better grasp of sth [Add to Longdo]
听力理解[tīng lì lǐ jiě, ㄊㄧㄥ ㄌㄧˋ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] listening comprehension [Add to Longdo]
阅读理解[yuè dú lǐ jiě, ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] reading comprehension [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
理解[りかい, rikai] (n,vs) understanding; comprehension; appreciation; sympathy; (P) [Add to Longdo]
理解しがたい[りかいしがたい, rikaishigatai] (exp) hard to understand; Byzantine fashion [Add to Longdo]
理解し合う[りかいしあう, rikaishiau] (v5u) to reach mutual understanding; to understand each other [Add to Longdo]
理解を示す[りかいをしめす, rikaiwoshimesu] (exp,v5s) to show understanding; to appreciate; to be positive about [Add to Longdo]
理解を深める[りかいをふかめる, rikaiwofukameru] (exp,v1) to cultivate a better understanding [Add to Longdo]
理解語彙[りかいごい, rikaigoi] (n) {ling} (See 表現語彙) passive vocabulary [Add to Longdo]
理解[りかいど, rikaido] (n) comprehension; understanding [Add to Longdo]
理解不能[りかいふのう, rikaifunou] (adj-na) impossible to understand; impossible to decypher [Add to Longdo]
理解[りかいりょく, rikairyoku] (n) (power of) understanding; comprehensive faculty [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に理解し合い、お互いの長所を尊重していた。
I can't make out what you are trying to say.あなたが何を言おうとしているのか理解できない。
You and I must understand one another, and that without delay.あなたと私は、お互いに理解し合わねばならぬ。
I can't make heads or tails of what you said.あなたのおっしゃったことが、ちっとも理解できません。
What you say does not make any sense to me.あなたの言うことは私には全く理解できない。
I cannot follow you.あなたの言う事が理解できません。
Your detailed explanation of the situation has let me see the light.あなたの詳しい状況説明で、私は正しく、理解できた。
I can understand your position perfectly.あなたの立場は十分に理解しています。
What's your best guess?あなたはどう理解しますか。
Can you make yourself understood in English?あなたは英語で自分の言うことを理解してもらえますか。
Can you make yourself understood in English?あなたは英語で自分自身が理解されるようにすることができますか。
Can you make yourself understood in English?あなたは英語で相手に理解してもらえますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, actually, you know what, now might not be the best time![JA] 今が絶好の機会じゃないのも 理解している! Find This Thing We Need To (2017)
So, you'll understand my actions today.[CN] 所以, 我想你會充分理解我今天所做的. The Last Airbender (2010)
Respect for who people are, understanding where they come from, makes it easier for people to get along.[JA] 相手のことを尊重し その人が歩んできた 人生を理解する そうすれば みんなが仲よくできる Barbecue (2017)
Understood. I'm going to split the team.[CN] 理解,我分一下队伍 Green Zone (2010)
I made 20 defenses, so I don't believe in giving' up belts.[JA] 20回 防衛した私には 理解できない CounterPunch (2017)
What kills me is I thought that me and this little kid or Benji had a connection.[JA] もう死にそうだよ 子供やベンジは理解できない Find This Thing We Need To (2017)
I understand the author Yuzu Hanaki better than anyone, after all.[JA] 作家 花木ゆずの いちばんの理解者は僕だからね Ready (2017)
He just gotta get ass-whooped. I don't know why he signed that contract like a dickhead.[JA] なんで契約したのか 理解できないけどね CounterPunch (2017)
Do you think we are evolving in this collective understanding?[JA] 理解は広まってきた?  ()
Your tiny, little ogre brain couldn't begin to comprehend the complexity of my polygonic foldability skills.[CN] 你那小小的食人怪脑瓜根本不能理解... 我那复杂的折多边形的技巧 Shrek Forever After (2010)
I don't expect you to understand any of this because you don't know a thing about real loss.[CN] 知道嗎 我不指望你能理解這一切 因為你根本就不知道失去是什麼 Letters to Juliet (2010)
I wouldn't expect you to understand. It's not like you're a real ogre.[CN] 我也不指望你能理解 你也许没做过真正的食人怪 Shrek Forever After (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
理解[りかい, rikai] Verstehen, Verstaendnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top