ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珥-, *珥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[珥, ěr, ㄦˇ] pearl or jade earring; to insert, to stick
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  耳 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [ideographic] An ear 耳 ring 王; 耳 also provides the pronunciation,  Rank: 3,904

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ěr, ㄦˇ, ] pearl or jade earring, #97,226 [Add to Longdo]
[Yuē ěr shū, ㄩㄝ ㄦˇ ㄕㄨ, / ] Book of Joel [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am the Lord that brought thee out of Ur of the Chaldees to give thee this land to inherit it.[CN] 我是神... 曾领你出了迦勒底的吾... 为要将这地赐你为业 The Bible: In the Beginning... (1966)
And they pitched their tents in the length and breadth of it from Bethel to Kadesh and Shur, even unto Egypt.[CN] 他们挪移帐幕... 从伯利特到加低斯到书 再到埃及 The Bible: In the Beginning... (1966)
He was born in Ur of the Chaldees.[CN] 他出生于迦勒底的吾 The Bible: In the Beginning... (1966)
The Feast of Belphegor.[CN] 巴力毗节 很有意义 The Feast of Belphegor. Dracula A.D. 1972 (1972)
The plain is well-watered everywhere...[CN] 罗得举目看见约旦河的全平原 直到琐 都是滋润的... The Bible: In the Beginning... (1966)
I stopped for one night to see Ur of the Chaldees, and for three days in Baghdad with the AOC, who happens to be a friend of mine.[CN] 我在迦勒底的吾古城住了一晚 {\fn方正黑体简体\fs18\b1\bord1\shad1\3cH2F2F2F}吾 古代美索不达米亚南部[苏美尔]的重要城市 位于今伊拉克境内 又与一个空军指挥官朋友 Murder on the Orient Express (1974)
And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees...[CN] 哈兰死在他的出生地迦勒底的吾 在他父亲他拉之先 The Hot Spot (1990)
Leviathan, Belphegor...[CN] 利维坦 巴力毗 Leviathan, Belphegor... Dracula A.D. 1972 (1972)
Hey, Joel.[CN] 约 Che: Part One (2008)
Hey, Joel![CN] 约! Che: Part One (2008)
Here our Professor appears, all in white, and declares: "Mene-mene, tekel, uprasin."[CN] 我们白衣挂挂的教授一亮相 就说到: "玛尼,玛尼,提客勒,乌法新" (语出圣经《但以理书》,意为即将到来的厄运) Stalker (1979)
Joel's problem is getting started.[CN] 约的问题开始了 Fresh Bait (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top