ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狼狽

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狼狽-, *狼狽*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狼狈[láng bèi, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ, / ] in a difficult situation; to cut a sorry figure, #14,708 [Add to Longdo]
狼狈不堪[láng bèi bù kān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, / ] battered and exhausted; stuck in a dilemma, #42,100 [Add to Longdo]
狼狈为奸[láng bèi wéi jiān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄢ, / ] villains collude together (成语 saw); to work hand in glove with sb (to nefarious ends), #56,887 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狼狽[ろうばい, roubai] (n,vs) confusion; dismay; consternation; panic [Add to Longdo]
狼狽える[うろたえる, urotaeru] (v1,vi) (uk) to be flustered; to lose one's presence of mind [Add to Longdo]
狼狽気味[ろうばいぎみ, roubaigimi] (n,adj-na) being rather confused; looking somewhat dismayed (perturbed) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The journalist was too upset to distinguish vice from virtue.記者はひどく狼狽していたので善悪の区別ができなかった。
Information is sometimes held back from patients when it is thought it might upset them.情報が患者を狼狽させるかもしれないとき、それは患者には知らされない。
He was too upset to distinguish vice from virtue.彼はひどく狼狽していたので善悪の区別が出来なかった。
To my dismay I found I had lost my money.狼狽した事には、私はお金をなくしていた事に気づいた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I were to ask myself who I am, I would be in great difficulty.[CN] 288)}如果我問自己我是什麼人 我就會發現自己狼狽不堪 Francisca (1981)
Simmons is seriously starting to unravel without Fitz.[JA] シモンズはフィッツがいなくて、 本気で狼狽し始めてます。 The Hub (2013)
You're gonna be really upset when you meet my partner.[JA] 私のパートナーに 会ったら本当に狼狽えるわ The Undertaking (2013)
Obviously she was upset with you.[JA] 明らかに 彼女は博士に狼狽しました Bad Dreams (2009)
He was pretty shook up by what he saw, and I gotta tell you, this one is, uh...[JA] 彼はかなり狼狽していて 何を見たかというと... Bad Teeth (2012)
Every girl wants her boy To treat her sweet[CN] * 不要自恃甚高 你只會落個狼狽下場 Camp Rock (2008)
You all know the facts that brought me ill fame.[CN] 288)}是什麼把我弄得狼狽不堪 Francisca (1981)
A lot of people were upset about the acquittal, she was especially so.[JA] 人々は無罪判決に狼狽した Disrupt (2014)
Pu Yi fled.[CN] 溥儀狼狽逃走 Huo long (1986)
It wasn't working. He was getting upset about the sheik and...[JA] 彼は駄目だった 首長に狼狽してた... American Hustle (2013)
Did he ask about your recent specific wavering with Roya Hammad?[JA] これは聞かれたかな 君がこの間 ハマッドを前に狼狽した件は Two Hats (2012)
It frightens him that people will notice that he's in a difficult situation.[CN] 288)}他擔心的是被人家看見他的處境原來更為狼狽 Francisca (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top