ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

混交

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -混交-, *混交*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混交[hùn jiāo lín, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄣˊ, ] mixed forest, #67,763 [Add to Longdo]
混交[hùn jiāo, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] mixed (growth of wood), #86,100 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
混交;混淆;渾淆[こんこう, konkou] (n,vs) (1) mixture; intermixture; mixing up; jumbling together; (2) contamination (creation of unorthodox words or phrases by combining terms of similar form or meaning) [Add to Longdo]
混交[こんこうりん, konkourin] (n) mixed forest [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The boss said this group is a real mixed bag. I wonder if he places me with the wheat or the chaff.ボスには玉石混交のグループとは言われたけれど、俺は玉かな、それとも石なのかな。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who'd be friends with a pachuco wannabe?[CN] 谁会跟那些墨西哥裔的混混交朋友? Lone Star (1996)
Well, a few reporters got hold of the story and they now know you're dating a known felon.[CN] 但是有些狗仔抓住你母亲不放 现在 你跟小混混交往的事 已经变成了他们的口舌 Keep Your Enemies Closer (2013)
It is not natural to mix race and race.[CN] 不同种族的人混交是违背自然规律的 Eastern Promises (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top