ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歇-, *歇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[歇, xiē, ㄒㄧㄝ] to stop, to rest, to lodge
Radical: Decomposition: 曷 (hé ㄏㄜˊ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] yawn,  Rank: 1,828

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiē, ㄒㄧㄝ, ] to rest, #9,484 [Add to Longdo]
斯底里[xiē sī dǐ lǐ, ㄒㄧㄝ ㄙ ㄉㄧˇ ㄌㄧˇ, ] hysterical, #24,672 [Add to Longdo]
[jiàn xiē, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄝ, / ] to stop in the middle of sth; intermittent; intermittence, #25,779 [Add to Longdo]
[xiē yè, ㄒㄧㄝ ㄧㄝˋ, / ] to close down; to go out of business; same as 停業|停业, #36,082 [Add to Longdo]
[Mǎ xiē ěr, ㄇㄚˇ ㄒㄧㄝ ㄦˇ, / ] Marshall, #41,747 [Add to Longdo]
[Mǐ xiē ěr, ㄇㄧˇ ㄒㄧㄝ ㄦˇ, / ] Michel (name), #43,587 [Add to Longdo]
根州[Mì xiē gēn zhōu, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄓㄡ, ] Michigan, #61,687 [Add to Longdo]
根大学[Mì xiē gēn Dà xué, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Michigan, #66,116 [Add to Longdo]
[ān xiē, ㄢ ㄒㄧㄝ, ] go to bed; retire for the night, #66,188 [Add to Longdo]
后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, / ] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail, #66,786 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The one on the right.[CN] 绝对是米 Everybody Wants Some!! (2016)
Their lives were saved by a young mutant, who stopped him.[CN] 艾瑞克·蓝尔在白宫的草坪上 攻击总统和他的内阁成员 X-Men: Apocalypse (2016)
- Hey there.[CN] 米尔 戴尔 这是杰克 Everybody Wants Some!! (2016)
- Dale.[CN] -米 Everybody Wants Some!! (2016)
Oh oh.[CN] 不要斯底里。 Finding Dory (2016)
Only...[CN] 被诬告,完全斯底里 一个指控一个,不断地指控下去 但她们都是,全都是无辜的。 The Autopsy of Jane Doe (2016)
Then we'll finish it here![CN] 梗墅扂 扂彸徹婓賜賤樵涴岈 筍羶傖髡陛 Kung Fu Panda 3 (2016)
Change, though.[CN] 凯瑟琳,过来帮我,让你弟弟会儿 Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
What's the book on them?[CN] 是米尔和她的朋友维尔 Everybody Wants Some!! (2016)
Untreatable, some say.[CN] 女性斯底里典型案例 Alice Through the Looking Glass (2016)
- Who you meeting here?[CN] 可你看上去得好好啊 伙计 You look like you can get some rest, buddy. Now You See Me 2 (2016)
Yes, ma'am.[CN] 比利,你是在家又不是在值勤 所以赶快坐下来好好 Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top