ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

最適

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -最適-, *最適*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
最適[さいてき, saiteki] (adj) เหมาะสมที่สุด

Japanese-English: EDICT Dictionary
最適[さいてき, saiteki] (adj-na,n,adj-no) optimum; the most suitable; (P) [Add to Longdo]
最適ルート[さいてきルート, saiteki ru-to] (n) {comp} optimal route [Add to Longdo]
最適[さいてきか, saitekika] (n,vs) optimization; optimisation [Add to Longdo]
最適化プログラム[さいてきかプログラム, saitekika puroguramu] (n) {comp} defragmentation program [Add to Longdo]
最適課税[さいてきかぜい, saitekikazei] (n) optimal taxation; optimum taxation [Add to Longdo]
最適任者[さいてきにんしゃ, saitekininsha] (n,adj-no) best qualified person; most suitable person [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's not easy to pick out the best actors for this play.この劇に最適の役者を選び出すのは簡単ではない。
This site is ideal for our house.この土地は家を建てるのには最適である。
He is without question, the best man for the job.確かに彼はその仕事に最適の人物だ。
You're the best man for the job.君こそその仕事に最適任だよ。 [M]
It goes without saying that autumn is the best season for taking long walks in the country.秋は田舎をゆっくり歩くのに最適の季節であることは言うまでもない。
This is also ideal as a gift.贈り物としても最適です。
If I judging by what everyone says about him, I think he is just the right man for the post.彼についてみんなの話から判断すると、私は彼こそその役職に最適だと思う。
He is the best for this project.彼はこの計画に最適である。
I regard him as the best person for the job.彼をその仕事の最適任者だと思う。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ideal for the public, ideal for the patients. But you see things your own way.[CN] 最適合服務大眾、病患 The Nun's Story (1959)
The best thing we had going was the crowd.[JA] 人混みに紛れるには最適だ! Knight Rider (2008)
Perfect place to jump off.[CN] 現在最適合跳下去 Eros + Massacre (1969)
I will teach him what I think is best.[CN] 不,我要教他我認為 最適合的曲子 Shine (1996)
To run aflowershop is aperfectidea[CN] 開花店是最適合了,一定有生意的 Qing chun 1000 ri (1982)
Plus some seriously modded-out code that I swear came to me in a dream.[JA] それに 高度に最適化施したコード... 夢にまで現れるくらいさ. The Turk (2008)
And you're may best choice[CN] 你最適 Biu choa kam (1987)
He's my personal McMuse.[JA] 気晴らしに最適 Dog Tags (2008)
Rachmaninoff is best.[CN] 拉赫曼尼諾夫最適 Shine (1996)
Its computational time is increasing[JA] 最適化出力の減少の一方で The Tower Is Tall But the Fall Is Short (2008)
I, I I know this is an ideal sort of kissing moment you know, night, moon, boat, water lapping you know, it's, um... i t's perfect and I'm I'm not feeling that it would be nice but I don't really know anything about you and I'm I'm still on the rebound[CN] 我知道這種時刻最適合接吻 夜晚,月色,小船,流水 氣氛這麼完美 Sliding Doors (1998)
I would rather it be kept in the congregation to which it belongs.[CN] 我寧愿放在修會最適合它的地方 The Nun's Story (1959)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最適ルート[さいてきルート, saiteki ru-to] optimal route [Add to Longdo]
最適[さいてきか, saitekika] optimization [Add to Longdo]
最適化プログラム[さいてきかプログラム, saitekika puroguramu] defragmentation program [Add to Longdo]
最適[さいてき, saiteki] optimal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top