ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

教皇

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -教皇-, *教皇*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教皇[jiào huáng, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄤˊ, ] pope, #27,737 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
教皇[きょうこう, kyoukou] (n) Pope [Add to Longdo]
教皇[きょうこうちょう, kyoukouchou] (n) Vatican; Holy See [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Armstrong visits Pope of dope." How did you find this out?[JA] "アームストロング、ドーピング教皇を訪問" どうやって見つけた? The Program (2015)
And since there's been no word from the Holy Father in Rome... that he is about to bestow sainthood upon us...[CN] 既然罗马教皇陛下只字不提... 他将授予我们圣徒称号... The Trouble with Angels (1966)
Yeah, well, the Pope tells it like it really is.[JA] そうさ... 教皇の話は 真に迫る ARQ (2016)
Well, she's of noble birth, 600 years of family tree and one of her ancestors was even a papal chancellor.[CN] 她家庭背景很好,家族有六百年歷史 她的一位祖先還曾為教皇效力 Pearls of the Deep (1965)
Not a priest or a Cardinal, or a freaking Pope![JA] 神父や枢機卿 教皇もだ! Spotlight (2015)
Estobar Entenza, capitan in his most Catholic Majesty's Navy.[CN] 我是伊斯塔巴·恩特扎 是我們天主教皇海軍船長 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Yeah, well, the Pope tells it like it really is.[JA] 教皇の話は 真に迫る ARQ (2016)
- How was seeing the Pope?[CN] - 见到教皇怎么样? The Trouble with Angels (1966)
Sorry if it seemed like I was flirting with the High Priestess.[JA] 女教皇なんかに言われたくない Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Pope Paul VI has announced his intention of going to Bombay.[CN] 教皇保罗六世已经宣布了他前往孟买的意愿 The Koumiko Mystery (1965)
-That's because Torus have her.[JA] つまり、教皇は捕まった ARQ (2016)
For instance, if the Pope asked you?[CN] 比如,就当教皇让你这么做 8½ (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top