ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -挑-, *挑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[挑, tiāo, ㄊㄧㄠ] to select, to choose; picky, choosy; a load
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  兆 (zhào ㄓㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 1,309

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiāo, ㄊㄧㄠ, ] carry on a pole; choose, #3,008 [Add to Longdo]
[tiǎo, ㄊㄧㄠˇ, ] incite, #3,008 [Add to Longdo]
[tiǎo zhàn, ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ, / ] challenge, #1,729 [Add to Longdo]
[tiāo xuǎn, ㄊㄧㄠ ㄒㄩㄢˇ, / ] choose; select, #5,515 [Add to Longdo]
[tiǎo xìn, ㄊㄧㄠˇ ㄒㄧㄣˋ, / ] provoke, #11,485 [Add to Longdo]
[tiāo ti, ㄊㄧㄠ ㄊㄧ˙, ] picky; fussy, #13,122 [Add to Longdo]
[tiǎo qǐ, ㄊㄧㄠˇ ㄑㄧˇ, ] stir up; incite, #13,153 [Add to Longdo]
[tiǎo dòu, ㄊㄧㄠˇ ㄉㄡˋ, ] to provoke; to entice; to lure; to tantalize; to tease; to titillate, #24,176 [Add to Longdo]
[tiǎo bō, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ, / ] to incite disharmony; to instigate, #28,093 [Add to Longdo]
战者[tiǎo zhàn zhě, ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] challenger, #28,769 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[いどむ, idomu] Thai: เสี่ยง English: to challenge

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いどむ, idomu] (v5m,vi) (1) to challenge; to throw down the gauntlet; to contend for; to tackle; (2) to pressure someone for sex; to woo; to make love to; (P) [Add to Longdo]
[ちょうせん, chousen] (n,vs) challenge; defiance; (P) [Add to Longdo]
戦いかに[ちょうせんいかに, chousen'ikani] (exp) (obsc) How dare you! [Add to Longdo]
戦権[ちょうせんけん, chousenken] (n) right to challenge; right to make a challenge [Add to Longdo]
戦者[ちょうせんしゃ, chousensha] (n) challenger [Add to Longdo]
戦状[ちょうせんじょう, chousenjou] (n) written challenge [Add to Longdo]
戦的[ちょうせんてき, chousenteki] (adj-na) challenging; defiant; provocative; aggressive [Add to Longdo]
発(P);[ちょうはつ, chouhatsu] (n,vs) provocation; stirring up; arousal; (P) [Add to Longdo]
発的[ちょうはつてき, chouhatsuteki] (adj-na) provocative; suggestive; lascivious; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's is so difficult that I have decided to give up trying.あまりに難しいから戦するのはやめることにした。
I'd like to try out skydiving.スカイダイビングに戦したいのです。
The band of Indians were ready to go on the warpath at the slightest provocation.そのインディアンの群れは、ほんのちょっとでも怒らすと戦いをもうとした。
The champion had the challengers at his mercy.チャンピオンは戦者たちを思うままにあしらった。
Whatever the outcome, you must meet the challenge.どんな結果になろうとも戦は受けなければならない。
The flyweight champion contended with a strong challenger.フライ級チャンピオンは強い戦者と戦った。
Betty challenged me to a game of tennis.ベティは私にテニスの試合をんだ。
If you want to make your dreams come true, keep on trying.もし夢を実現させたいのなら、戦を続けなさい。
Red Mulligan has announced that he'll fight Rocky Luciano next month.レッド・マリガンが来月、ロッキー・ルチアーノの戦を受けると発表した。
The doctors say the dying man should have kicked the bucket hours ago, were he an ordinary man, but he is still defying death.医者は、そのひん死の男は、数時間前に普通なら死んでしまっているところだといっているが、その男は、いぜん、死にんでいる。
I got my driver's license on the second time I tried to pass the driver's test.運転試験の2度目の戦で運転免許をとることができた。
My brother tried many times to pass the examination, finally succeeding.兄は何度も試験に戦して、最後には合格した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every single man or woman who has fought an agent, has died.[JA] エージェントにんで 生き延びた者はだれもいない The Matrix (1999)
He even sews[JA] He even sews お裁縫にも戦する The Fabulous Baker Boys (1989)
And he who was first to sound the cry of rebellion was first to fall at the executioner's hand.[CN] 第一个动叛乱的人最先被处决 Battleship Potemkin (1925)
No, he's too fussy for that. That's the matter with him.[CN] 他太了,这就是他的毛病 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
"His eyes would undress every girl in the house[CN] 他眉毛一 女孩甘愿为其脱衣 It Happened One Night (1934)
I love the challenge of Monaco.[JA] "オレはモナコへの戦を愛してるね" Grand Prix (1966)
Well, you don't have to snap a man's head off just 'cause he wants to be his own boss.[CN] 你不必因为我自己想当 老板就我的刺儿 Cavalcade (1933)
- Fussy?[CN] 剔? Love Affair (1994)
Very fine. But which chapeau do you want, madam?[CN] 很好,您就直接选一顶合适的吧 夫人 Design for Living (1933)
I did.[CN] 我出来了 In Buddy's Eyes (2008)
That's the way we're gonna do it. We're gonna put it up to the boss straight.[CN] 我们就这么办 跟老大明了 The Whole Town's Talking (1935)
- Name your poison, and I'll supply it.[CN] 你一种我来搞定 Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
戦的[ちょうせんてき, chousenteki] challenging [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いどむ, idomu] herausfordern, provozieren [Add to Longdo]
[ちょうせん, chousen] Herausforderung [Add to Longdo]
戦者[ちょうせんしゃ, chousensha] Herausforderer [Add to Longdo]
[ちょうはつ, chouhatsu] erregen, aufreizen [Add to Longdo]
発的[ちょうはつてき, chouhatsuteki] provokativ;, schluepfrig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top