ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

指令

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -指令-, *指令*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指令[zhǐ lìng, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ, ] order; command; instruction, #8,291 [Add to Longdo]
指令名字[zhǐ lìng míng zì, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄗˋ, ] command name [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
指令[しれい, shirei] (n) คำสั่ง , See also: R. 命令

Japanese-English: EDICT Dictionary
指令[しれい, shirei] (n,vs) orders; instructions; directive; command; (P) [Add to Longdo]
指令言語[しれいげんご, shireigengo] (n) {comp} command language; control language [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The fire brigade was on the scene within five minutes of receiving the call.消防隊は指令を受けてから5分以内で現場に来ていた。
The victorious country dictated the terms of peace to the defeated country.戦勝国は敗戦国に講話条件を指令した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Herr Haupt has received instructions from State Security in Berlin.[CN] 浩特先生收到了柏林安全部门的指令 Torn Curtain (1966)
Control?[JA] 指令所? Train to Busan (2016)
We can't let it get away. There's the control room[JA] 指令室からじゃないと阻止できない The Fate of the Furious (2017)
In the meantime make sure,... that the demolition command arrives in time.[CN] 同时得保证 拆毁 指令及时到达 The Bridge (1959)
The orders stand except the signal will be given by a siren.[CN] 该指令都是相同的,除了信号 Kapò (1960)
It's none of my business. I thought the First had told you the orders.[CN] 我想有人已经告诉你指令了吧 The Long Voyage Home (1940)
Control center, out.[JA] 指令所 以上 Train to Busan (2016)
The man who calls you on the phone?[CN] 在电话里给你指令的人? The Enforcer (1951)
Control?[JA] 指令室? Life (2017)
Operation Bite Mark.[JA] バイトマーク指令 The Siege of Murphytown (2016)
Control![JA] 指令所! Train to Busan (2016)
This operation was timed to start at 2:25, you started at 2:35, that's not good enough.[CN] 根据中央指令,此次行动应该 在2点25分开始 你2点半才开始,这样叫不好 The Ipcress File (1965)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指令[しれい, shirei] directive, command [Add to Longdo]
指令言語[しれいげんご, shireigengo] command language, control language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
指令[しれい, shirei] Verordnung, Anordnung, Instruktion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top