ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我-, *我*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[, ㄨㄛˇ] (pron. ) ใช้เรียกตนเอง, ตนเอง
[wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙] พวกเรา, พวกฉัน
爱你[, ㄨㄛˇ ai4 ni3] 我(, ㄨㄛˇ)=ฉัน.ผม.หนู 爱(ai4) =รัก 你(ni3) =เธอ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[我, wǒ, ㄨㄛˇ] I, me, my; our, us
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  戈 (gē ㄍㄜ) 
Etymology: [ideographic] A hand 扌 holding a weapon 戈,  Rank: 9

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄨㄛˇ, ] I; me; my, #6 [Add to Longdo]
[wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙, / ] we; us; ourselves; our, #31 [Add to Longdo]
[wǒ guó, ㄨㄛˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] our country; China, #311 [Add to Longdo]
[zì wǒ, ㄗˋ ㄨㄛˇ, ] self-, #1,840 [Add to Longdo]
[wàng wǒ, ㄨㄤˋ ㄨㄛˇ, ] selflessness, #20,029 [Add to Longdo]
介绍[zì wǒ jiè shào, ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, / ] self-introduction; to introduce oneself, #22,195 [Add to Longdo]
你死[nǐ sǐ wǒ huó, ㄋㄧˇ ㄙˇ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˊ, ] lit. you die, I live (成语 saw); irreconcilable adversaries; two parties cannot coexist, #29,180 [Add to Longdo]
[wú wǒ, ㄨˊ ㄨㄛˇ, / ] anatta (Buddhist concept of "non-self"), #29,917 [Add to Longdo]
卿卿[qīng qīng wǒ wǒ, ㄑㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄨㄛˇ ㄨㄛˇ, ] to bill and coo (成语 saw); to whisper sweet nothings to one another; to be very much in love, #47,088 [Add to Longdo]
尔虞[ěr yú wǒ zhà, ㄦˇ ㄩˊ ㄨㄛˇ ㄓㄚˋ, / ] lit. you hoodwink me and I cheat you (成语 saw); fig. mutual deception; each tries to outwit the other; dog eats dog and devil take the hindmost, #48,733 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[わ, wa] ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า
[われわれ, wareware] (n) พวกเรา
[がまん, gaman] (n vi) อดทนอดกลั้น, หักห้ามใจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[が, ga] (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [Add to Longdo]
(P);吾;吾れ(io);れ(io)[われ(P);わ(;吾);あれ(ok);あ(;吾)(ok);わぬ(;吾)(ok);わろ()(ok), ware (P); wa ( ware ; ware ); are (ok); a ( ware ; ware )(ok); wanu ( ware ; ware )] (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [Add to Longdo]
々(P);[われわれ, wareware] (pn,adj-no) we; (P) [Add to Longdo]
が(P);;吾が[わが, waga] (adj-pn) my; our; one's own; (P) [Add to Longdo]
が意を得たり;わが意を得たり[わがいをえたり, wagaiwoetari] (exp) that's just what I thought; that's exactly like I feel; that's exactly what I think, too [Add to Longdo]
が意を得る[わがいをえる, wagaiwoeru] (exp,v1) (See が意を得たり) to approve of [Add to Longdo]
が家(P);わが家;家(io)[わがや(P);わがいえ, wagaya (P); wagaie] (n) one's house; one's home; one's family; (P) [Add to Longdo]
が強い[ががつよい, gagatsuyoi] (adj-i) (See の強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
が君[わがきみ, wagakimi] (n) my lord [Add to Longdo]
が校;わが校[わがこう, wagakou] (exp,n) our school; my school [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your army is impotent against mine!!" he laughed.「おまえの軍などが軍に対しては無力だよ」と、彼は笑っていった。
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
"I can't stand it any more!" "Calm down. I'll come over as soon as possible."「もう慢できないっ!」「落ち着けよ。すぐそこに行くから。」
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶滅するたびに、々は自然界の一部を永久に失うことになる。
After three hours of discussion we got nowhere.3時間議論したが、々は話がまとまらなかった。
I can't abide that fellow.あいつには慢できない。
He is a self-willed fellow.あいつはの強いやつだ。
At the risk of sticking my neck out, I think that if we do that, we're making a big, big mistake.あえて言いますが、もし々がそんなことをすれば大変な誤りを犯すことになると私は思います。
Because a man whose manners are as bad as yours must try everyone's patience.あなたのような態度には誰だって慢できませんわ。 [F]
Your idea runs counter to our policy.あなたの意見は々の政策に反します。
But for your help, we should not have finished in time.あなたの助けがなかったら、々は仕事を間に合わせられなかったであろう。
What does your remark have to do with the subject we are talking about?あなたの発言は々が話し合っている話題とどんな関係があるのか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We...[JA] 々は... Pom Poko (1994)
Hurry up, Bambi.[JA] が家のバンビ! Bambi (1942)
- ls he hurt?[JA] - 怪しちゃった? Bambi (1942)
Well, I-[CN]  Red River (1948)
I Will.[CN]  Red River (1948)
Our home.[JA] 等が故郷 The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Me?[CN]  The Blue Dahlia (1946)
-My baby.[CN] -的孩子 It's a Wonderful Life (1946)
We all build islands of imagination.[JA] らは皆、空想の島を創造する And Then There Were None (1945)
We?[JA] 々? A Test of Time (2012)
- We are.[CN] - 们觉得 Call Northside 777 (1948)
I'm Hugo.[CN] 是雨果 Ride the Pink Horse (1947)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わ, wa] -ich, -selbst, -mein, -unser [Add to Longdo]
[わ, wa] -ich, -selbst, -mein, -unser [Add to Longdo]
が国[わがくに, wagakuni] unser_Land [Add to Longdo]
[がり, gari] Eigennutz, Selbstnutz [Add to Longdo]
勝ち[われがち, waregachi] wetteifernd, ruecksichtslos [Add to Longdo]
[がまん, gaman] Geduld, Toleranz, Selbstbeherrschung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top