ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

悉尼

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -悉尼-, *悉尼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悉尼[Xī ní, ㄒㄧ ㄋㄧˊ, ] Sydney, capital of New South Wales, Australia, #13,364 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Call it a hunch! You're going to deny it, of course![CN] 探长 这是悉尼来的威斯比先生 他在创作... The Mysterious Magician (1964)
This is for the train to Sidney.[CN] 这是去悉尼的火车钱 A Girl in Australia (1971)
I'm flying to Sydney in the morning.[CN] 明早我飞去悉尼 Wake in Fright (1971)
I'm flying to Sydney in the morning.[CN] 我明早飞悉尼 Wake in Fright (1971)
- Well, I was watching him, but the other is there, now.[CN] - 悉尼来的威斯比先生 The Mysterious Magician (1964)
From Sydney on, every passenger was checked and he wasn't aboard the plane.[CN] 悉尼登机的每个乘客都查过了 他不在飞机上 那他早已来了! The Mysterious Magician (1964)
And the time we both got locked up for fighting in Sydney. I do indeed.[CN] 还有一次在悉尼我们 因为打架被关起来 记得 The Long Voyage Home (1940)
WOMAN: Airline Flight 106 for Fiji, Auckland, Sydney and Melbourne.[CN] 106航班前往斐济 奥克兰 悉尼和墨尔本 Sex and the Single Girl (1964)
I am Inspector Wesby of Sydney.[CN] 我是悉尼的威斯比探长 The Mysterious Magician (1964)
- Would you come from Australia? Yes, from Sydney.[CN] 对 从悉尼 我出生的地方 The Mysterious Magician (1964)
The time is short if we expect to catch the plane to Sydney, Madam![CN] 如果我们想赶上去悉尼的飞机时间紧迫 夫人! The Mysterious Magician (1964)
Give my love to your girlfriend in Sydney, sir.[CN] 替我向您在悉尼的女朋友问好,先生 Wake in Fright (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top