ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

怀孕

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -怀孕-, *怀孕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怀孕[huái yùn, ㄏㄨㄞˊ ㄩㄣˋ, 怀 / ] pregnant; to have conceived; gestation; pregnancy, #5,299 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stella, going to have a baby?[CN] 丝黛拉怀孕了? A Streetcar Named Desire (1951)
Making her have a baby. - Baby?[CN] 你让她怀孕 A Farewell to Arms (1932)
To confirm the fact that she was going to have a child.[CN] 去确认她怀孕的事实 Rebecca (1940)
What perception, Mrs. Butler. Right away. In fact, I left my bags at the station.[CN] 因为我怀孕 Gone with the Wind (1939)
No, I know it was Friday, because that was the day... my wife told me she was gonna have a baby.[CN] 我记得是周五, 因为那天... 我老婆告诉我她怀孕 Call Northside 777 (1948)
Under the Napoleonic Code a man has got to take an interest in his wife's affairs. And I mean especially now that she's gonna have a baby.[CN] 布兰奇,依照拿破仑法,男人必须对他妻子的事务关心 尤其是当现在她怀孕的时候 A Streetcar Named Desire (1951)
I'm gonna have a baby. Isn't that marvelous?[CN] 我打算怀孕了,很棒吧? Storm Warning (1951)
- I warned you, but you didn't care.[CN] 怀孕? 我警告过你 A Farewell to Arms (1932)
I was expecting, that did it.[CN] - 当他们听说我怀孕 No Man of Her Own (1950)
My sister is gonna have a baby![CN] 我妹妹怀孕了! A Streetcar Named Desire (1951)
- Fine. My cat had kittens again.[CN] -很好,我的猫又怀孕 His Girl Friday (1940)
How did they ever get in? I'm going, too. Prissy, go pack my things.[CN] 听说威士太太怀孕 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top