Search result for

(61 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -心-, *心*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しんぞう, shinzou] (n) หัวใจ, See also: Related:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
地好い[ここちよい, kokochiyoi] สบายๆ , ทำให้อารมณ์ดี
臓病[しんぞうびょう, shinzoubyou] (n name) โรคหัวใจ
[しんぱい, shinpai] (n ) (เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), S. . worrier n.
[しんきん, shinkin] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจ , See also: R. cardiac muscle
筋炎[しんきんえん, shinkin'en] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ , See also: R. myocarditis
[しんり, shinri] (n ) จิตใจ
を和ませる[こころをなごませる, kokorowonagomaseru] (vt ) ทำให้จิตใจอ่อนโยนลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[こころ, kokoro] Thai: ความในใจ
[こころ, kokoro] Thai: ความจริงใจ
[こころ, kokoro] Thai: จิตใจ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[㥯, yǐn, ˇ] careful, prudent; compassionate; grieved; worried
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[心, xīn, ㄒㄧㄣ] heart; mind; soul
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] A heart
[必, bì, ㄅㄧˋ] surely, certainly; must; will
Radical: Decomposition: 心 (xīn ㄒㄧㄣ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: []
[忌, jì, ㄐㄧˋ] jealous, envious; to fear; to shun
Radical: Decomposition: 己 (jǐ ㄐㄧˇ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[忍, rěn, ㄖㄣˇ] to endure, to bear, to suffer, to tolerate
Radical: Decomposition: 刃 (rèn ㄖㄣˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A knife 刃 piercing the heart 心; 刃 also provides the pronunciation
[忐, tǎn, ㄊㄢˇ] nervous, timorous
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A weight on 上 the heart 心
[忑, tè, ㄊㄜˋ] fearful, nervous, timid
Radical: Decomposition: 下 (xià ㄒㄧㄚˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A weight under 下 the heart 心
[忒, tè, ㄊㄜˋ] excessive (in a bad way); to err, to make a mistake
Radical: Decomposition: 弋 (yì ㄧˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[志, zhì, ㄓˋ] determination, will; mark, sign; to record, to write
Radical: Decomposition: 士 (shì ㄕˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] The mind 心 of a scholar 士; 士 also provides the pronunciation
[忘, wàng, ㄨㄤˋ] to forget, to miss, to neglect, to overlook
Radical: Decomposition: 亡 (wáng ㄨㄤˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (1) mind; heart; spirit; (2) the meaning of a phrase (riddle, etc.); (P) [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) heart; mind; (n,suf) (2) (See 愛郷) spirit; vitality; inner strength; (3) (See 二十八宿) Chinese "Heart" constellation (one of the 28 mansions); (4) (arch) friend; (P) [Add to Longdo]
から[しんから(P);こころから(P), shinkara (P); kokorokara (P)] (adv) from the bottom of one's heart; heart and soul; by nature; (P) [Add to Longdo]
がけ(P);掛け(P);懸け[こころがけ, kokorogake] (n) intention; attention; dedication; care; prudence; readiness; mental attitude; (P) [Add to Longdo]
がける(P);掛ける(P);懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1,vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P) [Add to Longdo]
がこもる;が籠もる[こころがこもる, kokorogakomoru] (exp,v5r) to be thoughtful (of a gift, etc.); to be from the heart; to be made with loving care [Add to Longdo]
が引かれる;がひかれる[こころがひかれる, kokorogahikareru] (exp,v1) to feel the call of ...; to have one's heart-strings pulled [Add to Longdo]
が広い[こころがひろい, kokorogahiroi] (exp,adj-i) (See の広い) generous; broad-minded; big-hearted [Add to Longdo]
が込められた[こころがこめられた, kokorogakomerareta] (exp) wholehearted [Add to Longdo]
が清まる[こころがきよまる, kokorogakiyomaru] (exp,v5r) to feel purified [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
風邪をひく配は少しもありません。There is not any fear of catching cold.
ついて以来はこんな美しい夜を見たことがない。It's the most beautiful night I've seen since I can remember.
文学を読めばが養われる。Reading of literature nourishes the mind.
文法的に正しい文章を作るようがけるべきだ。You should try to produce grammatical sentences.
平易な英語で書かれてあるので、この本は初者に役立つ。Written as it is in plain English, this book is useful to beginners.
平易な英語で書かれているので、その本は初者に適している。Written in plain English, the book is suitable for beginners.
弊社にご関いただきありがとうございました。Thank you for your interest in our company.
便利なものを発明しようと熱な人もいます。Some people are anxious to invent convenient things.
母の体のことが配です。I am worried about my mother's health.
母は、「あなたは今熱に勉強しさえすればいいの」といつも言っています。My mother always says, "You only have to study hard now."

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] heart; mind [Add to Longdo]
[xīn xià, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄚˋ, ] in mind [Add to Longdo]
[xīn zhōng, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ, ] central point; in one's thoughts; in one's heart [Add to Longdo]
中有数[xīn zhōng yǒu shù, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ ㄧㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] to know what's going on [Add to Longdo]
乱如麻[xīn luàn rú má, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄢˋ ㄖㄨˊ ㄇㄚˊ, / ] one's thoughts in a whirl (成语 saw); confused; disconcerted; upset [Add to Longdo]
[xīn shì, ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] a load on one's mind; worry [Add to Longdo]
[xīn yí, ㄒㄧㄣ ㄧˊ, / ] to admire [Add to Longdo]
[xīn bāo, ㄒㄧㄣ ㄅㄠ, ] pericardium [Add to Longdo]
口如一[xīn kǒu rú yī, ㄒㄧㄣ ㄎㄡˇ ㄖㄨˊ ㄧ, ] lit. heart and mouth as one (成语 saw); to say what you think; honest and straightforward [Add to Longdo]
[xīn tǔ, ㄒㄧㄣ ㄊㄨˇ, ] subsoil [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こころ, kokoro] Herz, Gemuet [Add to Longdo]
がけ[こころがけ, kokorogake] Absicht, Gesinnung, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]
の琴線[こころのきんせん, kokoronokinsen] innerste_Seele [Add to Longdo]
の糧[こころのかて, kokoronokate] geistige_Nahrung [Add to Longdo]
[しんろう, shinrou] Kummer, Sorge [Add to Longdo]
得る[こころえる, kokoroeru] wissen, kennen, verstehen [Add to Longdo]
[しんぷく, shinpuku] Bewunderung_und_Hingabe, Ergebenheit [Add to Longdo]
[しんぼう, shinbou] -Achse, -Welle [Add to Longdo]
構え[こころがまえ, kokorogamae] geistige_Haltung, Vorbereitung [Add to Longdo]
理学[しんりがく, shinrigaku] Psychologie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top