ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

引き

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -引き-, *引き*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
引き出し[ひきだし, hikidashi] (n) ลิ้นชัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
引き篭り[ひきこもり, hikikomori] (n) คนที่แปลกแยกตัวเองออกจากสังคม, คนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้,ปิดกั้นตัวเองออกจากสังคม
引き抜き[ひきぬき, hikinuki] (vt) ถูกดึงตัว
引き[ひきがね, hikigane] ไกปืน
引き合い[ひきあい, hikiai] (n ) การพิจารณาก่อนการตัดสินใจ
引き起こす[ひきおこす, hikiokosu] (vt ) ทำให้เกิด
引き離す[ひきはなす, hikihanasu] (n ) ตัด ปล่อย ทำให้หลุดจากกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引き受ける[ひきうける, hikiukeru] Thai: รับปากว่าจะทำ English: to undertake
引き下げる[ひきさげる, hikisageru] Thai: ลดลง English: to reduce
引き継ぐ[ひきつぐ, hikitsugu] Thai: รับช่วงต่อ English: to take over
引き継ぐ[ひきつぐ, hikitsugu] Thai: ส่งมอบงานต่อ English: to hand over
引き出す[ひきだす, hikidasu] Thai: ถอน(เงิน) English: to withdraw
引き出す[ひきだす, hikidasu] Thai: ดึงออกมา English: to pull out
引き続く[ひきつづく, hikitsuduku] Thai: ทำอย่างต่อเนื่อง English: to continue
引き続く[ひきつづく, hikitsuduku] Thai: ในอันดับต่อไป

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き[びき, biki] (n,suf) (1) pull; patronage; influence; (2) tug; (3) discount [Add to Longdo]
引き[びき, biki] (suf) -off (price reduction) [Add to Longdo]
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P) [Add to Longdo]
引きずる(P);引ずる;引き摺る;引摺る(io)[ひきずる, hikizuru] (v5r,vt) (1) to drag along; to pull; (2) to force someone along; (3) to prolong; to drag out; (4) to influence strongly; to seduce; (P) [Add to Longdo]
引きちぎる[ひきちぎる, hikichigiru] (v5r,vt) to tear off [Add to Longdo]
引きつる(P);引き攣る;引攣る[ひきつる, hikitsuru] (v5r) to have a cramp (spasm, convulsion, twitch); to become stiff; (P) [Add to Longdo]
引きも切らず[ひきもきらず, hikimokirazu] (exp) incessantly; without a break [Add to Longdo]
引きストローク[ひきストローク, hiki sutoro-ku] (n,vs) draw stroke (canoeing) [Add to Longdo]
引き移る;引移る[ひきうつる, hikiutsuru] (v5r,vi) to move; to move to a new location [Add to Longdo]
引き延ばし(P);引き伸ばし;引伸ばし;引延ばし[ひきのばし, hikinobashi] (n) (1) extension; prolongation; (2) (See 引き伸ばし写真) enlargement; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用語の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞取り引きの場で要求した。
Prices have been reduced by 20 to 40 percent.20パーセントから40パーセント値引きされているよ。
If we place an order for more than 20 units, might you reduce the price?20ユニット以上注文したら、値引きしていただけますか。
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以上の注文につきましては、見積りより10%引きの特別価格でご提供します。
Are you able to grant us a special discount of 5% for 50 sets of the product?50セットの製品について5%特別に値引きしていただけませんか。
We would like to ask you to reduce the prices quoted for STL#3456 by 5%.STL#3456の見積価格を5%値引きしていただけませんか。
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは海千山千だから、取り引き相手としてはかなり手強いぞ。 [M]
I will accept the work, provided (that) you help me.あなたが私を助けてくださるならば、その仕事を引き受けます。
I make you a deal.あなたと取り引きします。
Your conduct gave rise to another problem.あなたの行いはまたもや厄介なことを引き起こした。
It was my book that your child tore to pieces.あなたの子供がばらばらに引き裂いたのは僕の本だ。 [M]
A 10% tax will be withheld from the payment to you.あなたの支払から10%を税として天引きします。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you see an art, and you see a painter, and you see someone that's doing something of the sweet science...[JA] 31勝1敗 1引き分け 芸術作品を見るように リングで戦う人を見る 芸術作品を見るように リングで戦う人を見る CounterPunch (2017)
Sometimes I go for a walk to the shops and back, and that's what's needed for something to be triggered.[JA] 時には散歩や 買い物に出かける そういうことが アイデアの引き金になる  ()
Mm, let's close this deal, Vincent. It's business time...[JA] 取り引きしましょう ビジネスの時間よ Close Encounters (2017)
You just look the target straight in the eye and gently pull the trigger.[JA] 標的を見据えて そっと引き金を引く The Secret of Sales (2017)
But, you know, it takes me. I could bring the best out of me.[JA] でも自分で 力を引き出してやる CounterPunch (2017)
Minami Shirakawa sacrificed their lives, but I found out that it was Yuki Kobayashi who sent the invitations.[JA] 白川美波(しらかわみなみ)の命と 引き換えに 招待状の送り主が 小林佑希(こばやしゆき)だと分かったが Emotions (2017)
He was right about one thing, we couldn't live without one of those babies.[JA] 安い無線機を買い キャロルを引き入れた The Widow Maker (2017)
He went to retrieve his father's ashes.[JA] (佑希(ゆき)) お父様のご遺骨を引き取りに... Ready (2017)
You're going to inherit that, right?[JA] あなたが それを引き継いでるんでしょ? Emotions (2017)
He said, "yes, it's fine."[JA] 快く引き受けてくれました  ()
I had to call Ronnie Farrell and explain why he had to collect his equipment immediately.[JA] 電化製品を 引き上げてもらわないと Close Encounters (2017)
For the price of one "nice little telly" I managed to wrangle membership.[JA] かわいいテレビと引き換えに 何とか会員権を手に入れた Sexy Rollercoasters (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
引き[ひきすう, hikisuu] argument (e.g. function, program) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
引き上げ[ひきあげ, hikiage] Erhoehung [Add to Longdo]
引き延ばす[ひきのばす, hikinobasu] verlaengern, vergroessern (Foto) [Add to Longdo]
引き揚げ[ひきあげ, hikiage] das_Zurueckziehen, Raeumung [Add to Longdo]
引き続いて[ひきつずいて, hikitsuzuite] fortgesetzt, anhaltend [Add to Longdo]
引き締める[ひきしめる, hikishimeru] festschnueren, zusammenschnueren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top