ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

巡弋

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -巡弋-, *巡弋*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡弋[xún yì, ㄒㄩㄣˊ ㄧˋ, ] cruise; patrol by a ship [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, given our patrol sector here in the Emperor Sea Mounts... it seems clear that our friends in the Pentagon... are setting us up for a potential preemptive strike.[CN] 在我们巡弋区的海底帝王山 我们在五角大厦的朋友 要我们先发制人 Crimson Tide (1995)
Patrolling the icy shores of the volcano are killer whales, the most southerly in the world.[CN] 沿着火山冰缘巡弋的是虎鲸 是世界上最南部的种群 To the Ends of the Earth (2011)
US and Chinese task forces approaching 100 nautical miles of cruise missile range.[CN] 有中国特遣舰队已经接近 巡弋飞弹射程100哩内 Transformers (2007)
Should I send a couple cruise missiles down there?[CN] 要我射几颗巡弋飞弹过去吗? Postal (2007)
A Tomahawk cruise missile, enough to destroy a building.[CN] 足以炸毁一栋建筑的巡弋飞弹 Cradle 2 the Grave (2003)
Two more patrolling the rear cabin.[CN] 我看到两个巡弋后舱 Executive Decision (1996)
Since the late 1950s, British, US and Russian submarines have been patrolling the Arctic Ocean.[CN] 从上世纪五十年代开始 英国、美国和俄罗斯的潜艇 就一直在北冰洋巡弋 On Thin Ice (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top