ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小偷

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小偷-, *小偷*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小偷[xiǎo tōu, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄡ, ] thief, #6,572 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Picks people up, runs off with their things. What a racket.[CN] 他不过是一般的小偷 专门抢搭便车人的行李 It Happened One Night (1934)
I'm a thief by profession, Grideau, not a convict.[CN] I'm a thief by profession, Grideau, not a convict. 我的职业是小偷,克里朵, 不是囚犯这行 Strange Cargo (1940)
Thief doesn't have civil rights![CN] 会侵犯到人权天哪 一个小偷哪来什么人权我问你 Episode #1.8 (2004)
But thief or servant were all you were born to be, or beggar beside a road.[CN] 但是你永远是天生的小偷或仆人 或在道路旁边的乞丐 Wuthering Heights (1939)
I'm not a good thief.[CN] I'm not a good thief. 我只会碍你的事,我不是好小偷 Strange Cargo (1940)
There are crooks in that office.[CN] - 小偷? - 对! 有次我拿自己的相片去 本想配个相框 The Whole Town's Talking (1935)
I'm neither thief nor stranger.[CN] 我不是一个小偷也不是陌生人 Wuthering Heights (1939)
A robber-thief! Give me back my mutton joint![CN] 强盗 小偷 把羊肉还给我 The Adventures of Robin Hood (1938)
Thief![CN] 小偷! Plum Blossom (2000)
Yes![CN] 那办公室里还有小偷 The Whole Town's Talking (1935)
Don't be silly, this man is no thief![CN] 别傻了,这人不是小偷 Seduction (1929)
Stop, thief![CN] 站住,小偷! 站住,小偷 À Nous la Liberté (1931)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top