ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尉-, *尉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[尉, wèi, ㄨㄟˋ] officer, military rank
Radical: Decomposition: 尸 (shī )  示 (shì ㄕˋ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,126

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] captain (military rank), #26,794 [Add to Longdo]
[xiào wèi, ㄒㄧㄠˋ ㄨㄟˋ, ] military officer, #29,130 [Add to Longdo]
[zhōng wèi, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ, ] lieutenant (navy); first lieutenant (army); subaltern, #29,235 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] military officer; to quiet; surname Wei, #30,047 [Add to Longdo]
[shào wèi, ㄕㄠˋ ㄨㄟˋ, ] second lieutenant (army rank), #42,260 [Add to Longdo]
迟恭[Wèi Chí gōng, ㄨㄟˋ ㄔˊ ㄍㄨㄥ, / ] General Wei Chigong (585-658), famous military man instrumental in founding the Tang dynasty, #76,577 [Add to Longdo]
[Wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, ] (N) Weishi (place in Henan), #124,109 [Add to Longdo]
[Yù lí, ㄩˋ ㄌㄧˊ, ] (N) Yuli (place in Xinjiang), #156,273 [Add to Longdo]
缭子[Wèi Liáo zi, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˊ ㄗ˙, / ] Wei Liao-zi, pre-Han dynasty book of military strategy, politics and economics, possibly written by Wei Liao 繚|缭, probably during Warring States [Add to Longdo]
陆军中[lù jūn zhōng wèi, ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ, / ] lieutenant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n) jailer; gaoler; old man; rank; company officer [Add to Longdo]
[いかん, ikan] (n) officer below the rank of major; company officer [Add to Longdo]
[じょうびたき;ジョウビタキ, joubitaki ; joubitaki] (n) (uk) Daurian redstart (species of passerine bird, Phoenicurus auroreus) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That captain handles his troops well.その大はうまく部隊を指揮している。
A major is above a captain.少佐は大の上官である。
A captain is above a sergeant.は軍曹よりも階級が上だ。
He called together everyone who was a captain and above.彼は大以上の者を全員招集した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Captain.[CN] -上 Apocalypse Now (1979)
On me. Dispatch, this is Lieutenant Daniels.[JA] ダニエルズ中 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
so what really happened the night captain keane died?[JA] キーン大が死んだ夜に 何が起きたのか? The Flag House (2017)
We've heard a lot about how Captain Keane stayed on base, sent his men into enemy fire.[JA] 我々はキーン大がどのように 基地にとどまり 前線に兵を送り込んだかを 聞いた Alt.truth (2017)
I thought I saw her go out to the garden gate with the Lieutenant Henry.[CN] 我看到他与上一起出了院子 A Farewell to Arms (1932)
I've heard a good deal about you, Captain... from the ladies.[CN] 我已经听说很多关于 你的事情 上 从女士们那里 The Scarlet Empress (1934)
Captain Deckard Shaw, distinguished himself by acts of gallantry of the risk of his life above and beyond the call of duty[JA] デッカード・ショウ大 彼の自分を厭わぬ 勇気ある行動は 責務を越えた勲功である その大胆な行為により The Fate of the Furious (2017)
Keane! Sir![JA] キーン大 Alt.truth (2017)
Captain Keane, what did he do?[JA] キーン大はどうだった? Alt.truth (2017)
Your Majesty, I'm distressed at my neglect at not having rewarded Lieut. Dmitri before.[CN] 陛下 我为我受到的 忽视而沮丧因为以前 我没有得到德米特里上的嘉奖 The Scarlet Empress (1934)
Come here, Lieutenant.[CN] 过来 上. The Scarlet Empress (1934)
Tell me something about him.[CN] 不是吗 上? 告诉我一些关于他的事情 The Scarlet Empress (1934)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] OFFIZIER [Add to Longdo]
[いかん, ikan] Offizier_unter_dem_Rang_des_Majors [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top