ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

宣传

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宣传-, *宣传*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宣传[xuān chuán, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, / ] to disseminate; to give publicity to; propaganda, #964 [Add to Longdo]
宣传[xuān chuán cè, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄘㄜˋ, / ] commercial brochure; advertising pamphlet; flyer, #45,202 [Add to Longdo]
中共中央宣传[Zhōng gòng Zhōng yāng Xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Propaganda Department of the Central Committee of the Communist Party of China [Add to Longdo]
中国共产党中央委员会宣传[zhōng guó gòng chǎn dǎng zhōng yāng wěi yuán huì xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Propaganda Department of the PRC communist party central committee; the Ministry of Truth [Add to Longdo]
中央宣传[zhōng yāng xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Central Propaganda Section; abbr. for 中国共产党中央委员会宣传部; Central Propaganda Department (of the Chinese communist party) [Add to Longdo]
做广告宣传[zuò guǎng gào xuān chuán, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, 广 / ] to advertise; to make propaganda for sth [Add to Longdo]
反共宣传[fǎn gòng xuān chuán, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, / ] anticommunist propaganda (as a crime) [Add to Longdo]
反共宣传[fǎn gòng xuān chuán zuì, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] the crime of anticommunist propaganda [Add to Longdo]
反革命宣传[fǎn gé mìng xuān chuán, ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, / ] counter-revolutionary propaganda [Add to Longdo]
反革命宣传煽动罪[fǎn gé mìng xuān chuán shān dòng zuì, ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] the crime of instigating counter-revolutionary propaganda [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll hang large posters: Professor Immanuel Rath![CN] 隆重宣传 伊曼努尔·拉斯教授 The Blue Angel (1930)
That is only capitalistic propaganda.[CN] 这只是 资本主义的宣传而已 Ninotchka (1939)
The man who looks like mannion! Good idea, I thought.[CN] 我觉得是个好主意 可以顺便宣传下公司 The Whole Town's Talking (1935)
Yoon and his mother Today there going to have a photo shoot.[CN] 宣传海报吗 Episode #1.5 (2004)
Hullo. Yes, this is the Propaganda Section.[CN] 你好,是的,这是宣传 Baltic Deputy (1937)
Sangchae, wake up![CN] 对了今天要拍宣传海报 Episode #1.5 (2004)
He presented prizes at the folk dance festival. Minister of propaganda.[CN] 民间舞蹈节时就是他颁的奖 宣传大使 The Lady Vanishes (1938)
- Well, the baroness's husband is minister of propaganda.[CN] -然后 那男爵是宣传部大臣 The Lady Vanishes (1938)
That makes me depressed, Eunchae![CN] 真的生气啰 我今天不去拍宣传海报了 Episode #1.5 (2004)
You advertise all over the world for people to go into your country... and when somebody tries, you won't let them![CN] 你们在全世界范围内 进行宣传让人们去 你们的国家 但是当有人想去时 你去不让他去! Ninotchka (1939)
One must know when to seek publicity and when to avoid it.[CN] 必须要知道 如何妥善应用媒体宣传 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Comrade, we need an agitator.[CN] 同志,我们需要一位宣传 Baltic Deputy (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top