ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

学识

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -学识-, *学识*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学识[xué shí, ㄒㄩㄝˊ ㄕˊ, / ] erudition; scholarly knowledge, #20,575 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're not going to work with me, Professor, if that is the extent of your knowledge.[CN] 你不是来和我一起工作的 教授 如果这就是你学识的广度 Torn Curtain (1966)
I will never learn as much as him.[CN] 我永远也不能像他那样有学识 The Enigma of Kaspar Hauser (1974)
- Really my Lord, my learned friend does more credit to his heart than to his head.[CN] -庭上,我卓有学识的朋友 更在乎心灵的纯净 而非思维的敏捷 Libel (1959)
Think of the strain involved by his prodigious feat.[CN] 他以能说善道的口才表达学识 The 39 Steps (1935)
Such a learned man as Tevye wouldn't let it happen[CN] 有学识的泰维, 不可答应这门婚事 Fiddler on the Roof (1971)
Captain Loddon, when you were questioned by my learned friend,[CN] 洛登上尉,当你在被我 卓有学识的朋友质询时 Libel (1959)
Simple men without education?[CN] 没学识的普通人? To Catch a Thief (1955)
To compare with my student Zaizen's educational background skills,[CN] 比起我门下 财前的卑劣学识与技术 The Great White Tower (1966)
Thousands of years of building, rebuilding, creating and re-creating... so you can let it crumble to dust![CN] 数千年来不断的研究创造 你们却让这些学识灰飞烟灭 The Time Machine (1960)
My learned friend highly recommends the trout.[CN] 我那卓有学识的朋友 强烈推荐鲑鳟鱼 Libel (1959)
You're well-read, well-dressed, snoozing away in a public street.[CN] 你学识好 衣着光鲜 You're well -read, well -dressed, Roman Holiday (1953)
You are determined to relinquish everything for wisdom. Why?[CN] 你为了你的学识放弃所有的事,为什么? Arabian Nights (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top