ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

如火如荼

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -如火如荼-, *如火如荼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, ] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent, #16,374 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Well I wouldn't be surprised the way they were going at it hot and heavy last night.[CN] 我不诧异他们昨晚那样 如火如荼 Evils of the Night (1985)
You got your whole social world going on. I don't want to get in the way.[CN] 你社交如火如荼 我不想当灯泡 Clueless (1995)
It's all happening. It's taking place around us.[CN] 计划开始了,如火如荼 Wag the Dog (1997)
My black brothers will gladly sacrifice for freedom overseas when there's freedom in Birmingham until my right to vote in this country precedes my obligation to die for it.[CN] 伯明翰的自由之战开展得如火如荼 我的黑人兄弟为自由牺牲而感到自豪 直到我获得投票权 Music Within (2007)
The bloodstream orgasm of the alcoholic or junkie![CN] 如火如荼 血氣上涌的性高潮! WR: Mysteries of the Organism (1971)
Since then, the battle had raged on across the decades.[CN] 此后,這場如火如荼的戰役持續了數十年 The Money Masters (1996)
She eis turning everything over.[CN] 她正查的如火如荼 The Girl with the Dragon Tattoo (2009)
A growing army of feminists marched across the country... demanding equality... yet our mothers still cooked and cared for men... who abused them mentally and physically.[CN] 全国的女权运动如火如荼 争平等 我们的母亲还是要煮饭 服事老公,供他们泄欲 Sleepers (1996)
He planted the seed for a movement whose ramifications continue to spread.[CN] 他发起的运动仍在如火如荼地开展 The Code (2001)
Sam "Ace" Rothstein is heating up.[CN] 山姆"艾斯"罗斯坦之战正如火如荼 Casino (1995)
So, is Operation Freddie well and truly underway?[CN] 彿萊迪行動正如火如荼地進行嗎? Wild Child (2008)
Civil war rages for control of the diamond fields.[CN] 为争夺钻石开采场,内战如火如荼 Blood Diamond (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top