Search result for

   
63 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -失-, *失*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[失, shī, ] to lose; to make a mistake, to neglect
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  夫 (fū ㄈㄨ) 
Etymology: [ideographic] Something 丿 falling from a hand 夫,  Rank: 375

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shī, , ] to lose; to miss; to fail, #2,859 [Add to Longdo]
[shī qù, ㄕ ㄑㄩˋ, ] to lose, #1,367 [Add to Longdo]
[sǔn shī, ㄙㄨㄣˇ ㄕ, / ] a loss (e.g. financial); to lose, #1,576 [Add to Longdo]
[shī bài, ㄕ ㄅㄞˋ, / ] to be defeated; to fail; to lose, #2,049 [Add to Longdo]
[xiāo shī, ㄒㄧㄠ ㄕ, ] disappear; fade away, #2,109 [Add to Longdo]
[shī wàng, ㄕ ㄨㄤˋ, ] be disappointed; to lose hope; to despair, #3,117 [Add to Longdo]
[shī wù, ㄕ ㄨˋ, / ] lapse; mistake; to make a mistake; fault; service fault (in volleyball, tennis etc), #3,960 [Add to Longdo]
[shī liàn, ㄕ ㄌㄧㄢˋ, / ] lost in love, #4,675 [Add to Longdo]
[shī mián, ㄕ ㄇㄧㄢˊ, ] (suffer from) insomnia, #4,822 [Add to Longdo]
[shī yè, ㄕ ㄧㄝˋ, / ] unemployment, #5,103 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
業率[しつぎょうりつ, shitsugyouritsu] (n) อัตราการว่างงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しつぼう, shitsubou] (n) ความผิดหวัง , ความสิ้นหวัง
[しっつい, shittsui] (n) การเสื่อมเสีย (เสื่อมเสียชื่อเสียง เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือ)
[しつれい, shitsurei] (n ) ความไม่สุภาพ
[しっぱい, shippai] (vi ) ล้มเหลว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[うしなう, ushinau] Thai: สูญเสีย

Japanese-English: EDICT Dictionary
う(P);喪う(iK)[うしなう, ushinau] (v5u,vt) to lose; to part with; (P) [Add to Longdo]
する[しっする, shissuru] (vs-s) to lose; to miss; to forget; to be excessive [Add to Longdo]
せる[うせる, useru] (v1,vi) to disappear; to vanish [Add to Longdo]
せろ[うせろ, usero] (n) beat it!; get out of my sight! [Add to Longdo]
せ去る[うせさる, usesaru] (v5r) to disappear; to be gone [Add to Longdo]
せ物[うせもの, usemono] (n) lost article [Add to Longdo]
[しつい, shitsui] (n,adj-no) disappointment; despair; adversity; (P) [Add to Longdo]
意泰然[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity [Add to Longdo]
[しっか, shikka] (n,vs) accidental fire [Add to Longdo]
[しっかく, shikkaku] (n,vs) disqualification; elimination; incapacity (legal); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm sorry.どうも礼。
Fall out of love.恋する。
"Excuse me", Ann broke in.礼ですが」とアンが話に割って入った。
The fire burned down ten houses.10軒の家がその火事で焼した。
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の間、多くの金持ちが株式市場の崩壊で全てをった。
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶滅するたびに、我々は自然界の一部を永久にうことになる。
A passenger fainted, but the stewardess brought him around.1人の乗客が気をったが、スチュワーデスが彼の意識を回復させた。
Everybody fails once or twice.1度や2度の敗はだれにでもある。
I lost the eyesight in my right eye two years ago.2年前に右目を明しました。
It was not until three days after that I knew she had disappeared.3日後になってはじめて彼女が踪したことを知った。
Having failed four times, he didn't try anymore.4回も敗したので、彼はもうそれ以上やって見なかった。
It is nine. I'm afraid I must be leaving now.9時ですからもう礼します。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excuse me.[CN] 陪了 Midsummer's Equation (2013)
Huh?[CN] 我不想礼... He Got Game (1998)
Sorry.[JA] 礼... Monsters vs. Aliens (2009)
Excuse me.[CN]  Black Swan (2010)
Excuse me.[CN]  The Wild Brunch (2007)
Go.[JA] せろ Iron Sky (2012)
_[CN] 追踪对象 去信号 God Mode (2013)
Mistake.[JA]  Down the Mississippi (2015)
Gone.[CN] 消 Before Midnight (2013)
Loser![CN] 败者 Ace Ventura: Pet Detective (1994)
Stab![CN] 七... McDull, Prince de la Bun (2004)
- What?[JA] - 礼? Heartbreaker (2010)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
効日時表示[しっこうにちじひょうじ, shikkounichijihyouji] expiry date indication [Add to Longdo]
敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] fail verdict [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うしなう, ushinau] verlieren [Add to Longdo]
[しっつい, shittsui] Verlust, Einbusse [Add to Longdo]
[しつれん, shitsuren] unglueckliche_Liebe [Add to Longdo]
[しつい, shitsui] Enttaeuschung, Entmutigung [Add to Longdo]
[しっぱい, shippai] Misserfolg, Misslingen [Add to Longdo]
[しつぼう, shitsubou] Enttaeuschung [Add to Longdo]
[しつぎょう, shitsugyou] Arbeitslosigkeit [Add to Longdo]
[しつれい, shitsurei] Unhoeflichkeit [Add to Longdo]
[しっしん, shisshin] Ohnmacht, Bewusslosigkeit [Add to Longdo]
[しっきゃく, shikkyaku] seine_Stellung_verlieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top