ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -堑-, *堑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[堑, qiàn, ㄑㄧㄢˋ] moat, pit, trench; cavity
Radical: Decomposition: 斩 (zhǎn ㄓㄢˇ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 3,420

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, / ] moat around a city, #14,623 [Add to Longdo]
东非大地[Dōng Fēi dà dì qiàn, ㄉㄨㄥ ㄈㄟ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄢˋ, / ] Great East African rift valley [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quite a big challenge[CN] 天变通途 Still Life (2006)
Yeah. It makes me learn from my mistakes.[CN] 吃一,长一智嘛 The Dark Knight (2008)
I did learn something working for Ross.[CN] 吃一长一智 The Ipcress File (1965)
Naturally, as my extortionist... your insights are particularly valuable.[CN] 吃一长一智 正常地,作为我的勒索者... 你的洞察力十分令人钦佩 Happy Endings (2005)
When you first met me, I was a little wise guy with a big mouth.[CN] 你第一次遇见我时我只蕓歉鲎砸晕募一? 满嘴大话 Revolutionary Road (2008)
Teach him a lesson?[CN] 想让他吃一长一智? Leap of Faith (2012)
Hell is everything beyond these walls.[CN] 浍酝獾囊磺芯褪鬲z Operation: Endgame (2010)
It's what you call making it the hard way.[CN] It's what you call making it the hard way. 她能得到什么? 这是所谓吃一长一智 Strange Cargo (1940)
Jason McGreevy, almost single handedly defeated the Germans, at the battle of Passiondale.[CN] Jason McGreevy在帕森达勒战役中 (一战最惨烈的壕战) 是击败德国人的头号功臣 The Curse of King Tut's Tomb (2006)
Listen, a little failure is good for you.[CN] 听着,吃一才长一智 Escape from the Dungeon! (2010)
Somebody's gonna have hell to pay, that's for sure. Jesus! This place stinks![CN] 谁干的遭天天啊 The Tripper (2006)
Well, live and learn.[CN] 吃一长一智吧 The Boyfriend Complexity (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top