ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -培-, *培*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[培, péi, ㄆㄟˊ] to cultivate, to farm; to shore up
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  咅 (pǒu ㄆㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 1,152

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[péi, ㄆㄟˊ, ] to cultivate; to earth up, #10,305 [Add to Longdo]
[péi yǎng, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ, / ] to train; culture; to bring up; to groom (for a position), #1,076 [Add to Longdo]
[péi xùn, ㄆㄟˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] to cultivate; to train; training, #1,212 [Add to Longdo]
[péi yù, ㄆㄟˊ ㄩˋ, ] to train; to breed, #4,197 [Add to Longdo]
[zāi péi, ㄗㄞ ㄆㄟˊ, ] to grow; to cultivate, #8,108 [Add to Longdo]
养基[péi yǎng jī, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄐㄧ, / ] culture medium, #15,394 [Add to Longdo]
[péi zhí, ㄆㄟˊ ㄓˊ, ] to cultivate; to train, #19,828 [Add to Longdo]
养液[péi yǎng yè, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄧㄝˋ, / ] culture fluid (in biological lab.), #24,139 [Add to Longdo]
[péi gēn, ㄆㄟˊ ㄍㄣ, ] bacon, #24,757 [Add to Longdo]
蔡元[Cài Yuán péi, ㄘㄞˋ ㄩㄢˊ ㄆㄟˊ, ] Cai Yuanpei (1868-1940), liberal educationalist, studied in Germany, President of Beijing University 1917-19, minister of education for Guomindang, #38,903 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
養器[ばいようき, baiyouki] (n) เครื่องอบ เครื่องฟักไข่ เครื่องเพาะเชื้อ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[つちかう, tsuchikau] Thai: เพาะปลูก English: to cultivate
[つちかう, tsuchikau] Thai: ทำนุบำรุง English: to foster

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つちかう, tsuchikau] (v5u,vt) to cultivate; to foster; (P) [Add to Longdo]
[ばいち, baichi] (n) culture medium [Add to Longdo]
[ばいよう, baiyou] (n,vs) cultivation; nurture; culture; (P) [Add to Longdo]
養液[ばいようえき, baiyoueki] (n) culture fluid [Add to Longdo]
養基[ばいようき, baiyouki] (n) (culture) medium [Add to Longdo]
養土[ばいようど, baiyoudo] (n) potting soil; planting mix; compost [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They grow oranges in California.カルフォルニアではオレンジを栽している。
They grow fruit here.ここでは果実を栽しています。
It has fertile soil where corn be grown.そこにはトウモロコシを栽できる肥沃な土地がある。
Does the soil suit vegetables?その土地は野菜栽に向いていますか。
The farm grows potatoes.その農場はジャガイモを栽している。
The farmer cultivates a variety of crops.その農場経営者は色々な種類の作物を栽している。
I grow tomatoes in plastic houses.ビニールハウスでトマトを栽しています。
They grow melons under glass.メロンは温室で栽する。
They did not have permanent homes, so they did not plant crops for food.永続的な家をもたなかったから、食糧のための作物を栽することがなかった。
In order to get the soil ready for planting you must plow it.に適した土壌を得るには耕さなければならない。
We grow vegetables in our garden.私たちは庭で野菜を栽している。
My aunts grows tomatoes in her garden.私の叔母は庭にトマトを栽しています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We just started planting.[JA] 栽を始めたばかりなの Knots Untie (2016)
- You've developed a sense of humour.[CN] -你养到一点幽默感了 Star Trek V: The Final Frontier (1989)
His Excellency, el Presidente Lopez. Hector. There's been a mistake with my check.[CN] 罗兹总统阁下 我支票的金额有误 Licence to Kill (1989)
About as hard as I want those eggs. Bacon, super crispy. Almost burned.[CN] 除了水煮蛋外 还要香脆根,请煎得焦焦的 Episode #1.2 (1990)
Swimming in my mind at this time, literally, is my new hydroponic indicasativa hybrid, a touch of the mythic AK47 by way of the Amsterdam express.[JA] 今の瞬間 俺の頭を駆けめぐってるのは 水耕栽した大麻だ 神話のAK Part 1 (2017)
They culture donor stem cells...[JA] ドナーの幹細胞を 養して Doctor Strange (2016)
- Black pudding and camembert soup. - Oh, no, don't![CN] -黑布丁和卡门尔奶酪汤 Life Is Sweet (1990)
Hydroponics is the growing of plants without soil.[CN] 水耕法是无土栽。 非常令人兴奋。 Parenthood (1989)
Boiled bacon consomme.[CN] -不要 根清汤 Life Is Sweet (1990)
We feed maggots to our special breed of genetically engineered fish, use hormones to make them all male, gain weight faster.[CN] 把马林鱼养成 我们特殊 基因鱼 能繁殖更多公鱼 快速增重 Licence to Kill (1989)
It's my hope that Olympia will stand as the greatest advertisement for the Olympic ideals the world has ever seen.[JA] それまでってきた オリンピック精神にもとづいて "オリンピア"が競技する 最も偉大な広報物にしたいのです Race (2016)
You should have been one of those talents to be specially trained by the Country[CN] 本該是國家養的第一號種子 Pan Jin Lian zhi qian shi jin sheng (1989)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つちかう, tsuchikau] -ziehen, -bauen, anbauen, kultivieren [Add to Longdo]
[ばいよう, baiyou] Anbau, Pflanzung, -Zucht, Kultur [Add to Longdo]
養液[ばいようえき, baiyoueki] Naehrfluessigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top