ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -商-, *商*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
[shāng liang] (vi ) ปรึกษา หารือ คุย ระวังเสียงคำอ่านที่ถูกต้องของพยางค์หลัง คือ เสียงเบา จะเป็น shang1 liang ไม่ใช่ shang1 liang2

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[商, shāng, ㄕㄤ] commerce, business, trade
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  冏 (jiǒng ㄐㄩㄥˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bright,  Rank: 402

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shāng, ㄕㄤ, ] commerce; to consult; quotient, #451 [Add to Longdo]
[Shāng, ㄕㄤ, ] the Shang dynasty, 16th to 11th century BC, #451 [Add to Longdo]
[shāng yè, ㄕㄤ ㄧㄝˋ, / ] business; trade; commerce, #1,060 [Add to Longdo]
[shāng pǐn, ㄕㄤ ㄆㄧㄣˇ, ] good; commodity; merchandise, #1,108 [Add to Longdo]
[shāng wù, ㄕㄤ ㄨˋ, / ] commercial affairs; commercial; commerce; business, #2,093 [Add to Longdo]
[gōng shāng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, ] industry and commerce, #2,820 [Add to Longdo]
[chǎng shāng, ㄔㄤˇ ㄕㄤ, / ] company; firm, #2,979 [Add to Longdo]
[shāng chǎng, ㄕㄤ ㄔㄤˇ, / ] market; bazaar, #3,797 [Add to Longdo]
[shāng biāo, ㄕㄤ ㄅㄧㄠ, / ] trademark; logo, #3,816 [Add to Longdo]
[xié shāng, ㄒㄧㄝˊ ㄕㄤ, / ] to consult with; to talk things over; agreement, #3,843 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
品券[しょうひんけん, shouhinken] (n) บัตรกำนัลสินค้า, คูปองแลกซื้อสินค้า, See also: S. ギフトカード,
品名[しょうひんめい, shouhinmei] (n) แบรนด์สินค้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょうほう, shouhou] กฎหมายพาณิชย์
[しょうじ, shouji] 1.เรื่องการค้า 2.เรื่อธุรกิจ
[しょうがく, shougaku] พานิชยกรรมศาสตร์
[あきない, akinai] (n) การทำมาค้าขาย, ธุรกิจ
店主[しょうてんぬし, shoutennushi] เจ้าของร้าน
[しょうひょう, shouhyou] เครื่องหมายการค้า
業銀行[しょうぎょうぎんこう, shougyouginkou] ธนาคารพาณิชย์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しょうひん, shouhin] Thai: สินค้า English: article of commerce
[しょうひん, shouhin] Thai: เครื่องอุปโภคบริโภค English: commodity
[しょうけん, shouken] Thai: สิทธิทางการค้า
工会議所[しょうこうかいぎしょ, shoukoukaigisho] Thai: หอการค้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (n,n-suf) (1) {math} (See 積・1) quotient; (2) dealing; dealer; store; (3) (See 五音) second degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (4) (See 殷) Shang (dynasty of China); (P) [Add to Longdo]
[あきない, akinai] (n) trade; business; trading; dealing; (P) [Add to Longdo]
いは牛のよだれ;いは牛の涎[あきないはうしのよだれ, akinaihaushinoyodare] (exp) (obsc) one should not rush to make a profit; business is best run when sales flow like a cow's drool [Add to Longdo]
[あきなう, akinau] (v5u,vt) to trade in (commercial goods); to deal in; to sell [Add to Longdo]
[しょういき, shouiki] (n) market; business field [Add to Longdo]
[しょううん, shouun] (n) fortunes of business [Add to Longdo]
[しょうか, shouka] (n) mercantile house; store; merchant [Add to Longdo]
[しょうか, shouka] (n) commerce (field of study); department of commerce (at a university) [Add to Longdo]
科大学[しょうかだいがく, shoukadaigaku] (n) commercial college [Add to Longdo]
[しょうかい, shoukai] (n) firm; company; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten years ago, such business would have been a success.10年前なら、そういう売は成功していただろう。
I have not received the goods scheduled for arrival here on February 15.2月15日に受け取るはずだった品をまだ受け取っていません。
Because a new commodity is announced, it is in good supply every three months.3ヶ月に一回、新品が発表されるのできりがない。
GNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.GNPは一定期間に国によって生産されたすべての品とサービスの市場価値の総額として計算される。
I regret to say that the product you have asked for is currently out of stock.あいにくお尋ねの品は現在、在庫がありません。
He would have failed in his business but that you helped him.あなたが助けなかったら彼は売に失敗していたでしょう。
Your order is ready.あなたのご注文なさった品が届きました。
Did you go abroad for pleasure or on business?あなたは海外へ遊びで行きましたか、それとも売でしたか。
That outfit is running a fly-by-night operation.あの会社は先行き不安な売をしています。
The merchant deals in silk goods.あの人は絹織物をう。
What do they deal in?あの人達はなにを売にしているの。
Everything at that store is 10 percent off the regular price.あの店ではすべての品を10%値引きをしている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, what I mean, you've got enough to do to look after the shop.[CN] 我的意思是我得 有时间照顾我的 Cavalcade (1933)
Hey, I'm going to make a sale 20 km from here, you can come.[JA] 今日も売するんだ 君も来ないか? ここから40マイルだ The Intruder (1962)
Haven't I just shown you here... what my firm exports to the Balkans?[CN] 難道你沒有看到這寫的... 我公司出口到 巴爾幹地區的品嗎? Grand Hotel (1932)
Flamingo?[CN] - 哪个人? A Streetcar Named Desire (1951)
...between our respective firms...[CN] ...的第一次協... Grand Hotel (1932)
He went directly to a local junk shop where he bought one of those... - Switch knives.[JA] 彼はまっすぐ 近くの古物へ行き 12 Angry Men (1957)
- No, this is market week, the last day. Boy![JA] 談会ですよ 今日が最終日で D.O.A. (1949)
Well, gentlemen, since June 11 of this year... when the first negotiations for a merger were entered...[CN] 哦, 先生們, 自從今年六月十一日, ... 我們兩個公司之間 關於合併的第一次協 -- Grand Hotel (1932)
Because they're talking about an armistice.[CN] 因为我们正在谈停火协议 Cavalcade (1933)
But if you look for a bridegroom from merchants, for example, or someone else, that's another matter, then excuse us.[JA] でも娘さんを人とか そういった身分の人に 嫁がせたいというなら 仕方がない諦めますよ Tikhiy Don (1957)
One of our agents.[CN] 我們的一個代理. Grand Hotel (1932)
That scroll is my property. I bought it from a dealer.[CN] 那个卷轴是我的财产 我从一个人手里买的 The Mummy (1932)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しょう, shou] quotient [Add to Longdo]
標名[しょうひょうめい, shouhyoumei] brand name [Add to Longdo]
用電源式計算器[しょうようでんげんしきけいさんき, shouyoudengenshikikeisanki] mains-powered calculator [Add to Longdo]
用版[しょうようはん, shouyouhan] commercial version (vs. shareware, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あきなう, akinau] (mit etwas) handeln, Handel_treiben [Add to Longdo]
[しょうにん, shounin] Kaufmann, Haendler [Add to Longdo]
[しょうひん, shouhin] -Ware [Add to Longdo]
[しょうばい, shoubai] Handel, Geschaeft, Beschaftigung [Add to Longdo]
[しょうこう, shoukou] Handel_und_Industrie [Add to Longdo]
[しょうぎょう, shougyou] Handel, Geschaeft [Add to Longdo]
[しょうひょう, shouhyou] Warenzeichen [Add to Longdo]
[しょうこう, shoukou] Handelshafen [Add to Longdo]
[しょうこん, shoukon] Handelsgeist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top