ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

哗哗

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哗哗-, *哗哗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哗哗[huā huā, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ, / ] sound of gurgling water, #22,991 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- And Velcro? - Okay.[CN] V V 哗哗 Runaway Bride (1999)
"f..."[CN] "哗哗..." To Be and to Have (2002)
Look, time is flying by.[CN] 看,时间都哗哗流走了. The Day I Became a Woman (2000)
Velcro! Stick together![CN] V V 哗哗是不吉利 Runaway Bride (1999)
It flushed, but the water kept coming to the top.[CN] 水哗哗冲,但水却不停地向上走。 Small Time Crooks (2000)
Those girls are all so troublesome.[CN] 哗哗的流啊 The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
[CLATTERING][CN] [哗哗的响声] Infestation (2009)
When night falls, there are all these strange noises.[CN] 一到晚上就听到哗哗 Crazy Stone (2006)
Then waved a fan over them[CN] 抹清凉油,上那哗哗 If You Are the One (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top