ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

历史

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -历史-, *历史*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
历史[lì shǐ, ㄌㄧˋ ㄕˇ, / ] history, #525 [Add to Longdo]
历史[lì shǐ shàng, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄕㄤˋ, / ] historical; in history, #3,391 [Add to Longdo]
历史[lì shǐ xìng, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] historic, #9,482 [Add to Longdo]
历史学家[lì shǐ xué jiā, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] historian, #23,807 [Add to Longdo]
历史[lì shǐ jù, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄐㄩˋ, / ] historical drama, #41,240 [Add to Longdo]
中国历史博物馆[Zhōng guó Lì shǐ Bó wù guǎn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄅㄛˊ ㄨˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] Museum of Chinese History [Add to Longdo]
回顾历史[huí gù lì shǐ, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨˋ ㄌㄧˋ ㄕˇ, / ] to look back at history [Add to Longdo]
历史久远[lì shǐ jiǔ yuǎn, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄐㄧㄡˇ ㄩㄢˇ, / ] ancient history [Add to Longdo]
历史博物馆[lì shǐ bó wù guǎn, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄅㄛˊ ㄨˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] historical museum [Add to Longdo]
历史[lì shǐ xué, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] history [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm certain that history was far from her mind at the time, Your Excellency.[CN] 我确定那个时候她压根 没想过什么历史 阁下 The Scarlet Empress (1934)
Facts from history, from geography, from newspapers... from scientific books, millions and millions of them.[CN] 不论历史 地理或是报章杂志 以及无数的科学书籍 The 39 Steps (1935)
Quite right. That's not history.[CN] 没错 历史不是这样的 Design for Living (1933)
Go away. This is history in the making.[CN] 走开 这里正在创造历史 It Happened One Night (1934)
For such young men as one whose history I happen to know[CN] 这样一个集体的历史我有幸亲历 Bordertown (1935)
He may be a great naturalist - but he's no historian.[CN] 他或许是位自然学家 但他不是历史学家 Baltic Deputy (1937)
Then perhaps you will convey to Her Highness... that I've been waiting for some time now to congratulate her... on the great historic event of providing our country with a much-needed heir to the throne.[CN] 那么也许你会转告给女殿下... 说我一直等着某个 时候去向你祝贺... 祝贺她为我们国家提供了 一个急需的皇位继承人的 这个伟大的历史事件 The Scarlet Empress (1934)
Ancient history.[CN] 古代历史教授 One Hour with You (1932)
- There's no need to say who he is... or to speak of his brilliant record as a soldier and a statesman.[CN] -无需再介绍他是谁 或是他作为一个军人 和政治家的光荣历史 The 39 Steps (1935)
I welcome this opportunity of discussing with you... another question vital to the import of our country... at this critical and momentous hour.[CN] 我很高兴在这个重要的历史时刻 和大家一起讨论 又一个悠关国家命运的问题 The 39 Steps (1935)
Facts from history, from geography... from newspapers, from scientific textbooks... millions and millions of them down to the smallest detail.[CN] 不论历史 地理 或是报章杂志 以及无数的科学书籍 甚至其中最细微的内容 The 39 Steps (1935)
"A New Era in History"[CN] 《历史的新时代》 Baltic Deputy (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top