ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卵-, *卵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[卵, luǎn, ㄌㄨㄢˇ] egg, ovum, roe; ovary, testes; to spawn
Radical: Decomposition: 卩 (jié ㄐㄧㄝˊ) 
Etymology: [pictographic] Two ovaries containing eggs,  Rank: 2,008

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luǎn, ㄌㄨㄢˇ, ] egg; ovum; spawn, #10,327 [Add to Longdo]
[luǎn cháo, ㄌㄨㄢˇ ㄔㄠˊ, ] ovary, #10,995 [Add to Longdo]
[shū luǎn guǎn, ㄕㄨ ㄌㄨㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] Fallopian tube; oviduct, #18,290 [Add to Longdo]
[luǎn zǐ, ㄌㄨㄢˇ ㄗˇ, ] ovum, #22,350 [Add to Longdo]
[pái luǎn, ㄆㄞˊ ㄌㄨㄢˇ, ] ovulate, #25,298 [Add to Longdo]
[chǎn luǎn, ㄔㄢˇ ㄌㄨㄢˇ, / ] lay (an egg), #28,636 [Add to Longdo]
[luǎn pào, ㄌㄨㄢˇ ㄆㄠˋ, ] follicle, #31,191 [Add to Longdo]
磷脂[luǎn lín zhī, ㄌㄨㄢˇ ㄌㄧㄣˊ ㄓ, ] lecithin (phospholipid found in egg yolk), #36,736 [Add to Longdo]
[é luǎn shí, ㄜˊ ㄌㄨㄢˇ ㄕˊ, / ] pebble; cobblestone, #37,470 [Add to Longdo]
受精[shòu jīng luǎn, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄨㄢˇ, ] fertilized ovum, #39,449 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たまご, tamago, tamago , tamago] (n ) ไข่

Japanese-English: EDICT Dictionary
[らん, ran] (n) ovum [Add to Longdo]
(P);玉子[たまご, tamago] (n) (1) ( only) eggs; egg; spawn; roe; (2) hen egg; (3) ( only) (an expert) in the making; (P) [Add to Longdo]
;殻;稃[かい;かいご(), kai ; kaigo ( tamago )] (n) (arch) egg; eggshell [Add to Longdo]
かけご飯[たまごかけごはん, tamagokakegohan] (n) meal composed of a raw egg mixed with white rice, often seasoned with soy sauce [Add to Longdo]
に目鼻;玉子に目鼻[たまごにめはな, tamagonimehana] (exp) (obsc) cute, white, oval face (appearing as if someone glued eyes and a nose on an egg) [Add to Longdo]
の殻[たまごのから, tamagonokara] (n) eggshell [Add to Longdo]
アルブミン[らんアルブミン, ran arubumin] (n) egg albumin [Add to Longdo]
[らんえん, ran'en] (n) oval [Add to Longdo]
円窓[らんえんそう, ran'ensou] (n) fenestra ovalis (of the ear) [Add to Longdo]
[らんおう, ran'ou] (n,adj-no) egg yolk [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Orange juice, and two eggs over easy.オレンジジュースと2個をオーバー・イージーでお願いする。
In making a cake, you must use eggs, butter and sugar.ケーキを作るときには、、バター、砂糖を使わなければいけない。
We need flour, sugar and eggs to make this cake.このケーキを作るには小麦粉、砂糖、が必要だ。
This hen does not lay eggs at all these days.このめんどりはこの頃全然を産まない。
Eggs are cheap in this season.この季節はが安い。
This hen does not lay eggs at all these days.この鶏は近頃ちっともを産まない。
This hen does not lay eggs at all these days.この鶏は近頃を産まない。
How many eggs does this hen lay each week?この鶏は週に何個を産みますか。
This hen does not lay eggs at all these days.この鳥は近頃ちっともを生まない。
The eggs in this case are fresher than those in the other case.この箱のはもう1つの箱のそれらより新鮮です。
None of these eggs are fresh.このはすべて古い。
Not all of these eggs are fresh.このはすべて新しいとはかぎらない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mix ground meat and eggs."[JA] ひき肉 ... Always Smiling with You (2016)
In my case. To add to my knowledge about identical twins.[CN] 对于我来说,增加你们两个就是为了研究同双胞胎 The Dark Mirror (1946)
The enlarged right ovary displays a growth the size of a pea, differing in firmness from surrounding tissue and of a gray-yellow color.[CN] 你的右巢 長了一個豌豆大小的東西 異於週遭組織,很堅實 呈灰黃色 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
I need six eggs That's too expensive[JA] that's too expensive. が6個欲しいけど高すぎる Beauty and the Beast (2017)
Only now I was cooking with psychotic eggs with a penchant for violence.[JA] 〝引っ越し会社 ブレイ&サン〞 〝引っ越し会社 ブレイ&サン〞 今だけは 凶暴なで調理しよう The Secret of Sales (2017)
And there are the most wonderful shells and pebbles... all sizes and colors.[CN] 还有美丽的贝壳和鹅石 各种尺寸和颜色 Leave Her to Heaven (1945)
"Twins, a Clinical Study, Mental traits of identical twins;[CN] "双胞胎, 一门临床学科, 同双胞胎的心理特征; The Dark Mirror (1946)
♫ On the sands of time ♫ You're only a pebble[CN] 在时间的沙滩上 你只是小小的鹅 Funny Face (1957)
How about an egg?[JA] (慎)は? Choices (2017)
Chops, sausages, google eggs, a bit of onion, and bread and butter, salt and pepper, dead horse.[JA] ソーセージににオニオン 塩コショウで味をつけ パンを添える Barbecue (2017)
Tw-ins?[CN] 是异双胞胎 Episode #1.2 (2004)
- We are identical.[CN] - 我们是同双胞胎,但是... The Dark Mirror (1946)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たまご, tamago] -Ei [Add to Longdo]
の殻[たまごのから, tamagonokara] Eierschale [Add to Longdo]
[らんそう, ransou] Eierstock [Add to Longdo]
[らんけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]
[らんけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]
[らんかん, rankan] Eileiter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top