ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勾当

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勾当-, *勾当*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勾当[gòu dàng, ㄍㄡˋ ㄉㄤˋ, / ] shady business, #25,490 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't fuckin' "Jimmie" me, Jules! Okay?[CN] 干着非法勾当 Pulp Fiction (1994)
Of course she's paralyzed about what to tell him about her escapades with Cleveland and New York.[CN] 当然了,她真不知道该怎么向他交代 她当初在纽约 和克利夫兰做的那些勾当 Part VIII (1989)
I refuse to be deputy to your dirty work.[CN] 我拒绝辅佐你那肮脏的勾当 Part X (1989)
Since your father died, it's me who's been doing all the dirty work![CN] 自从你的父亲死后, 是我在做所有卑鄙的勾当 Queen Margot (1994)
Would I be an accessory to this?[CN] 这一种勾当,会说我有份 Tiger Cage (1988)
And leave you two alone to do your filthy stuff?[CN] 好留下妳俩独处,去做那污秽的勾当 French Twist (1995)
Major career opportunity staring you in the face, and all you can think about is car wax and chicken-feed drug transactions.[CN] 你面前有个天大的好机会 结果你满脑子只想到车 跟小意思的贩毒勾当 Episode #1.5 (1990)
What shit?[CN] 什么勾当 Goodfellas (1990)
No, no, no. I love my husband. You've got me all wrong.[CN] 你让你的兔子做那些勾当 Who Framed Roger Rabbit (1988)
- One day he's gonna find out what we're up to with Mr. Reindeer, and he can cause us a lot of trouble.[CN] -迟早他会发现... 我们和阮迪先生干的勾当 到时麻烦就大了 Wild at Heart (1990)
He knew what went on at that cabstand.[CN] 他知道站里有些什么勾当 Goodfellas (1990)
I don't want any more of that shit.[CN] 不要再搞那些勾当 Goodfellas (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top