ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

切记

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -切记-, *切记*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切记[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly, #19,605 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mental note:[CN] 切记! The One with the Blackout (1994)
I've forgotten all the varieties, forgotten all I knew about them.[CN] 我忘记了一切 忘记了我对他们的一切记 Ghost River (2002)
So keep it simple.[CN] 因此切记一切简洁为宜 Copycat (1995)
It's all I can be... in my head.[CN] 一切记忆犹新 溶于脑中 Romance (1999)
I'm just here to write it down.[CN] 我就是来把这一切记录下来 True Crime (1999)
-well, mind you do.[CN] -嗯,切记 Brassed Off (1996)
Remember, my decrees are the law of Qin.[CN] 你们切记,父王的诏命 便是秦国的法律 The Emperor's Shadow (1996)
"Where you think we ain't, we are. Remember it."[CN] "切记,我们神出鬼没" Ride with the Devil (1999)
But when you are king, remember today... and the difference between battle and butchery.[CN] 当你登基 切记战斗与屠杀之别 DragonHeart (1996)
Remember, they're just food, they're not love.[CN] 切记,那只是食物,不是爱 The One with the Boobies (1995)
Remember, this isn't hockey.[CN] 你要切记,这不是曲棍球 Happy Gilmore (1996)
Hear me?[CN] 切记! Belphegor: Phantom of the Louvre (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top