ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

免税店

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -免税店-, *免税店*
Japanese-English: EDICT Dictionary
免税店[めんぜいてん, menzeiten] (n) duty-free store [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Can I buy things here duty-free?ここは免税店ですか。
I didn't buy anything at the duty-free shops.免税店では買い物は一つもしませんでした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All the shops are closed, only the duty free shop at the airport is open I went there to buy a beautiful, strong and reliable gift for you I got.. damn![CN] 所有商店已经关闭, 只有机场的免税店开放 我去那里为你买一个很大 很漂亮的礼物 我... Garam Masala (2005)
- You wanna go to the duty-free?[CN] 你想去免税店吗? The Delta Force (1986)
Yes, but I want to buy perfume and cognac in duty-free.[JA] 免税店で香水と コニャックも買いたいし Woman in Gold (2015)
He's in the duty-free buying a gift for Ade.[CN] 他在免税店帮爱德莲娜买礼物 Commendatori (2000)
Yes, but I want to buy perfume and cognac in duty-free.[CN] 对 但是我想在免税店买点香水和白兰地 Yes, but I want to buy perfume and cognac in duty -free. Woman in Gold (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top