ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

优良

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -优良-, *优良*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优良[yōu liáng, ㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ, / ] fine; good, #5,183 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A man identified as Nikki Arane, who allegedly shot the prize thoroughbred...[CN] 据说是叫尼基亚伦诺的男子 射杀这匹优良纯种马 The Killing (1956)
Lucinda's fine and the girls are home playing tennis.[CN] 露辛达的优良和女孩 正在家里打网球。 The Swimmer (1968)
It's the master race. The Herrenvolk![CN] 他们优良品种 Lifeboat (1944)
One-A.[CN] 优良 优良 优良 It's a Wonderful Life (1946)
An excellent army. They do things properly.[CN] 优良部队有军队就会有商业 The Leopard (1963)
Excellent.[CN] 优良的. The Great Dictator (1940)
Well, your father got the good conduct medal and four oak leaf Clusters. Really?[CN] 你爸爸得了品德优良奖章和四枚橡叶装饰 真的? Pitfall (1948)
You're missing a great deal. They're such fine creatures.[CN] 那你错过太多了,它们是那么优良的物种 Sorry, Wrong Number (1948)
Posh with a capital P-O-S-H, posh[CN] 优良的优,雅致的雅 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
- In the best tradition of the cavalry. - I take that very kindly, sir.[CN] 在有优良传统的骑兵队 上尉,我很容易就会那样做 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
I think you'll find my credit is good enough.[CN] 我想你们会发现我的信用很优良 Pitfall (1948)
According to Mr. Cates, you and I aren't even descended from good American monkeys.[CN] 根据科特斯老师的说法 我甚至还不是从 优良的美国猴子进化而来 Inherit the Wind (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top