ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

丹田

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丹田-, *丹田*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹田[dān tián, ㄉㄢ ㄊㄧㄢˊ, ] pubic region; point two inches below the navel where one's qi resides, #27,025 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丹田[たんでん, tanden] (n) point below the navel (a focus point for internal meditative techniques) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very good.[CN] 气锁丹田 The Tsunami Warrior (2008)
By "gut", you mean generating subumbilical...[CN] 什么叫做用肚子打? 正确的说法应该是 把力量集中在丹田 Suspect X (2008)
So, what you do is just basically shout out whatever you don't like![CN] 站稳了 从丹田发声 心里想到什么 都可以喊出来 Wanderlust (2012)
Minds into one[CN] 意守丹田 Mr. and Mrs. Incredible (2011)
This is the right way of singing[CN] 这就叫做用丹田唱歌 Love in Disguise (2010)
For a martial artist like you each breath should last at least ten counts How else could you collect Qi in your body's core?[CN] 以你的功夫底子,呼吸气段起码十段以上才能蓄气于丹田,随时候用 Dragon (2011)
It must come from the gut through the back, then out the top.[CN] 气息始于丹田 再贯穿全身 穿过后脑 My Dictator (2014)
Tighten the stomach[CN] 气沉丹田 Harmony (2010)
Okay, fine, but use your inside voice.[CN] 好,但你要用丹田发声 Furry Vengeance (2010)
The fire is bursting from his belly up to his throat[CN] 满腔的怒火由丹田直烧向喉咙 Gallants (2010)
Feminine energy stems from lower abdomen.[CN] 所有音阶 皆出於丹田 The Treacherous (2015)
No no no, I'm sure he sings from the diaphragm but maybe he just uses a different part of the diaphragm[CN] 不不不 他肯定是用丹田唱歌 可能只是他的共鸣的位置不一样 Love in Disguise (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top